Archive for Czerwiec, 2014

SPOSÓB OPRACOWYWANIA PLANÓW

Sposób opracowywania planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków z nich finansowanych oraz ustalania nadwyżki określa rozporzą­dzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finan­sowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną .W przeciwieństwie do wydatków ujętych w budżecie państwa i budże­tach JST plan wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych nie stanowi nieprzekraczalnego limitu. Ponadto niezrealizo­wane kwoty wydatków nie wygasają z końcem roku budżetowegoPlany zestawiające dochody własne państwowych jednostek budżeto­wych oraz wydatki z nich finansowane nie są zamieszczane w ustawie bu­dżetowej, ale wykonanie takich planów powinno się znaleźć w sprawozda­niu budżetowym.Inaczej traktowane są plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych JST — są one ujmowane w uchwale budżetowej. Wykaz jed­nostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych to ele­ment sprawozdania z wykonania budżetu JST. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakłady budżetowe to jednostki, które wykonują wyodrębnione zadania za odpłatnością, a koszty ich działalności pokrywane są z przychodów wła­snych. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza jednak przypadki doto­wania zakładów budżetowych. Organami tworzącymi, łączącymi, przekształcającymi i likwidującymi państwowe zakłady budżetowe są ministrowie, kierownicy urzędów central­nych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. Takie same kompetencje w stosunku do gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych należą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.Dla utworzenia zakładu budżetowego konieczne jest określenie:nazwy i siedziby,przedmiotu działalności,części budżetu właściwej dla rozliczeń zakładu,źródeł przychodów własnych,stanu wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkoweprzekazane w użytkowanie zakładowi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W PRZYPADKU LIKWIDOWANIA I ŁĄCZENIA ZAKŁADÓW

W przypadku likwidowania i łączenia zakładów budżetowych odpo­wiednie organy określają przeznaczenie mienia znajdującego się w użytko­waniu zakładu. Decyzja o przeznaczeniu mienia państwowych zakładów budżetowych jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Aby przekształcić zakład budżetowy w jednostkę o innej formie organi­zacyjno-prawnej, należy najpierw dokonać jego likwidacji. Należności i zo­bowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji. Jeśli likwidacja miała na celu przekształcenie za­kładu, wówczas należności i zobowiązania przejmuje utworzona jednostka.Zakłady mogą otrzymywać z budżetu:dotacje przedmiotowe,dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,jednorazową dotację z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo tworzonego zakładu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OGRANICZENIE STOPNIA DOTOWANIA ZAKŁADÓW

Ustawa wprowadziła ograniczenie stopnia dotowania zakładów — do­tacje nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, przy czym nie dotyczy to dotacji inwestycyjnych oraz dotacji na realizację projektu lub za­dania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy struktu­ralnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Do przychodów własnych zakładów nie są zaliczane dochody z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zakłady budżetowe zobowiązane są do wpłacania do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.Gospodarka finansowa zakładu budżetowego jest prowadzona na pod­stawie rocznego planu finansowego obejmującego:przychody, w tym dotacje z budżetu,koszty i inne obciążenia,stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,rozliczenia z budżetem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.