//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2014

PODSTAWA OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA

Lipiec 27th, 2014 Brak komentarzy
  1. Sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub in­nej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finanso­wane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedli­wości oraz prokuratorów,żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.Podstawę określenia wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń stanowią:limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczegól­nych grup osób (średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na peł- nozatrudnionych, który nie może być przekroczony),kwoty bazowe określone w ustawie budżetowej,wielokrotności kwot bazowych (mnożniki) ustalone w odrębnych przepisach,pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzo­wane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodat­kowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych prze­pisów.Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźni­kiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym w ustawie budżetowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Lipiec 21st, 2014 Brak komentarzy

Na podstawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005 r. utworzono nową formę organizacyjną sektora finansów publicznych — rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Głównym celem nowelizacji ustawy była likwidacja środków specjalnych, stanowiących mocno nadużywaną formę gospodarki pozabudżetowej. Środki specjalne były ściśle związane z jednostką budżetową—ich wyodrębnienie miało jedynie finansowy charakter; można je było określić jako „boczną kasę” resortów. Ze środków specjalnych wypłacane były przede wszyst­kim dodatkowe wynagrodzenia.Środki specjalne zdominowały państwową gospodarkę pozabudżetową. W 2004 r. ich przychody i wydatki stanowiły ponad 70% ogółu przychodów i wydatków zrealizowanych przez wszystkie jednostki gospodarki pozabudżetowej (środki specjalne, gospodarstwa pomoc­nicze i zakłady budżetowe).Rachunki dochodów własnych to w istocie rzeczy inaczej nazwane środki specjalne, chociaż można zauważyć, że wbrew powszechnie deklaro­wanym intencjom zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicz­nych — plany finansowe tej nowej formy organizacyjnej nie są nawet za­mieszczane w ustawie budżetowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYMIENIONE W USTAWIE RODZAJE DOCHODÓW

Lipiec 21st, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o finansach publicznych (art. 22 ust. 1) stanowi, że jednostki bud­żetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych środki pochodzą­ce z następujących źródeł: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,spadków, zapisów i darowizn,odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, zarządza­ne lub’użytkowane przez jednostkę.W ustawie wymieniono ponadto czternaście rodzajów dochodów, które mogą zasilać rachunki dochodów własnych państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2). Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ustawie o finansach publicz­nych. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych innych od wyżej wymie­nionych źródeł zasilania rachunków dochodów własnych państwowych jed­nostek budżetowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ŚRODKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW

Lipiec 15th, 2014 Brak komentarzy

O utworzeniu rachunku dochodów własnych ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 decydują kierownicy jednostek budżetowych. W przypadku źródeł przypisanych rachunkom wyłącznie państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2, patrz: ramka) wymagana jest dodatkowo zgoda odpo­wiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody. Środki na rachunkach dochodów własnych mogą być przeznaczane na następujące cele:wydatki bieżące i inwestycyjne związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej;wskazane przez darczyńcę;remont lub odtworzenie mienia, jeśli źródłem dochodów są odszko­dowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.W przypadku rachunków państwowych jednostek budżetowych środki tam zgromadzone mogą być też przeznaczane na wydatki bieżące i inwesty­cyjne związane z uzyskiwaniem dochodów:z działalności wykraczającej poza statutową działalność podstawową,z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów,z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,z realizacji zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami spe­cjalnymi innych państw,za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez ma­sowych,od Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,pobieranych na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, o sys­temie oświaty, o regionalnych izbach obrachunkowych oraz o postępo­waniu egzekucyjnym w administracji,z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykona­ne czynności konsularne.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Lipiec 10th, 2014 Brak komentarzy

Remont i odtworzenie mienia są finansowane z rachunków dochodów wła­snych państwowych jednostek budżetowych utworzonych z dochodów pocho­dzących ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych, wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych oraz odsetek od wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych.Z rachunków dochodów własnych nie mogą być finansowane wynagro­dzenia osobowe, z wyjątkiem:dodatkowego wynagrodzenia dla policjantów uczestniczących w za­bezpieczaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej,wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie ustawy o służbie cywilnej.Państwowe jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych z:opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,dochodów z działalności innej niż podstawowa określona w statucie,opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów oraz za sprawdzanie kwalifikacji,wpisów i wpłat za prowadzenie postępowań odwoławczych,opłat i wpływów uzyskiwanych na podstawie ustawy o Inspekcji We­terynaryjnej oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowychzobowiązane są do odprowadzania do budżetu państwa nadwyżki dochodów własnych ustalonych na koniec roku, przekraczającej 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: