Archive for Lipiec, 2014

ŚRODKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW

O utworzeniu rachunku dochodów własnych ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 decydują kierownicy jednostek budżetowych. W przypadku źródeł przypisanych rachunkom wyłącznie państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2, patrz: ramka) wymagana jest dodatkowo zgoda odpo­wiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody. Środki na rachunkach dochodów własnych mogą być przeznaczane na następujące cele:wydatki bieżące i inwestycyjne związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej;wskazane przez darczyńcę;remont lub odtworzenie mienia, jeśli źródłem dochodów są odszko­dowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.W przypadku rachunków państwowych jednostek budżetowych środki tam zgromadzone mogą być też przeznaczane na wydatki bieżące i inwesty­cyjne związane z uzyskiwaniem dochodów:z działalności wykraczającej poza statutową działalność podstawową,z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów,z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,z realizacji zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami spe­cjalnymi innych państw,za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez ma­sowych,od Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,pobieranych na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, o sys­temie oświaty, o regionalnych izbach obrachunkowych oraz o postępo­waniu egzekucyjnym w administracji,z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykona­ne czynności konsularne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CO NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Remont i odtworzenie mienia są finansowane z rachunków dochodów wła­snych państwowych jednostek budżetowych utworzonych z dochodów pocho­dzących ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych, wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych oraz odsetek od wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych.Z rachunków dochodów własnych nie mogą być finansowane wynagro­dzenia osobowe, z wyjątkiem:dodatkowego wynagrodzenia dla policjantów uczestniczących w za­bezpieczaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej,wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie ustawy o służbie cywilnej.Państwowe jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych z:opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,dochodów z działalności innej niż podstawowa określona w statucie,opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów oraz za sprawdzanie kwalifikacji,wpisów i wpłat za prowadzenie postępowań odwoławczych,opłat i wpływów uzyskiwanych na podstawie ustawy o Inspekcji We­terynaryjnej oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowychzobowiązane są do odprowadzania do budżetu państwa nadwyżki dochodów własnych ustalonych na koniec roku, przekraczającej 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.