Archive for Sierpień, 2014

DWA SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

Przepisy ustawy z 23 grudnia 1999 r. nie obejmują: pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy państwo­wej, kontroli, ochrony prawa, w sądach i trybunałach,pracowników placówek zagranicznych,osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.W państwowej sferze budżetowej obowiązują dwa systemy wynagro­dzeń: mnożnikowe i niemnożnikowe.Mnożnikowe systemy wynagrodzeń dotyczą:osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,członków korpusu służby cywilnej,etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i ko­legiów regionalnych izb obrachunkowych,pracowników Rządowego Centrum Legislacji i ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,asesorów i aplikantów prokuratorskich,funkcjonariuszy Służby Celnej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PODSTAWA OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA

  1. Sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub in­nej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finanso­wane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedli­wości oraz prokuratorów,żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.Podstawę określenia wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń stanowią:limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczegól­nych grup osób (średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na peł- nozatrudnionych, który nie może być przekroczony),kwoty bazowe określone w ustawie budżetowej,wielokrotności kwot bazowych (mnożniki) ustalone w odrębnych przepisach,pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzo­wane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodat­kowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych prze­pisów.Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźni­kiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym w ustawie budżetowej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na podstawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005 r. utworzono nową formę organizacyjną sektora finansów publicznych — rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Głównym celem nowelizacji ustawy była likwidacja środków specjalnych, stanowiących mocno nadużywaną formę gospodarki pozabudżetowej. Środki specjalne były ściśle związane z jednostką budżetową—ich wyodrębnienie miało jedynie finansowy charakter; można je było określić jako „boczną kasę” resortów. Ze środków specjalnych wypłacane były przede wszyst­kim dodatkowe wynagrodzenia.Środki specjalne zdominowały państwową gospodarkę pozabudżetową. W 2004 r. ich przychody i wydatki stanowiły ponad 70% ogółu przychodów i wydatków zrealizowanych przez wszystkie jednostki gospodarki pozabudżetowej (środki specjalne, gospodarstwa pomoc­nicze i zakłady budżetowe).Rachunki dochodów własnych to w istocie rzeczy inaczej nazwane środki specjalne, chociaż można zauważyć, że wbrew powszechnie deklaro­wanym intencjom zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicz­nych — plany finansowe tej nowej formy organizacyjnej nie są nawet za­mieszczane w ustawie budżetowej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WYMIENIONE W USTAWIE RODZAJE DOCHODÓW

Ustawa o finansach publicznych (art. 22 ust. 1) stanowi, że jednostki bud­żetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych środki pochodzą­ce z następujących źródeł: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,spadków, zapisów i darowizn,odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, zarządza­ne lub’użytkowane przez jednostkę.W ustawie wymieniono ponadto czternaście rodzajów dochodów, które mogą zasilać rachunki dochodów własnych państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2). Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ustawie o finansach publicz­nych. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych innych od wyżej wymie­nionych źródeł zasilania rachunków dochodów własnych państwowych jed­nostek budżetowych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.