//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2014

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Sierpień 29th, 2014 Brak komentarzy

W kla­syfikacji dochodów budżetu państwa wyodrębniono jednak — dość sztucz­nie — węższą kategorię, obejmującą część dochodów niepodatkowych i na­zwaną dochodami jednostek budżetowych. Zalicza się do nich: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakła­dane przez policjantów, wpływy realizowane przez izby i urzędy celne),opłaty pobierane przez różne urzędy (opłaty paszportowe pobierane przez wojewodów, opłaty pobierane przez Główny Urząd Miar, wpływy Ministerstwa Finansów z tytułu sprzedaży znaków akcyzy).opłaty sądowe oraz grzywny i kary wymierzane przez sądy po­wszechne.Dochodami jednostek budżetowych nie są już jednak podatki ani cła.Wszystkie dochody realizowane przez jednostki budżetowe odprowa­dzane są do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorial­nego, a wydatki jednostek budżetowych finansowane są z przekazanych im, z odpowiednich budżetów, środków.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ŚRODKI PRZEKAZYWANE W SPOSÓB HIERARCHICZNY

Sierpień 22nd, 2014 Brak komentarzy

Środki budżetu państwa przekazywane są jednostkom budżetowym w sposób hierarchiczny; wyróżnia się: dysponentów głównych (dysponentów części budżetowych),dysponentów drugiego stopnia,dysponentów trzeciego stopnia.Dysponenci główni ustanawiają bezpośrednio im podległych dysponen­tów drugiego i trzeciego stopnia, a dysponenci drugiego stopnia ustanawia­ją bezpośrednio im podległych dysponentów trzeciego stopnia.Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podległych dysponen­tom głównym, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub trzeciego stopnia. W praktyce dysponentami trzeciego stopnia podległymi bezpośrednio dysponentom głównym są najczęściej kierownicy jednostek organizacyjnych dysponenta głównego (urzędów, ministerstw itp.)

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Sierpień 19th, 2014 Brak komentarzy

Podobnie jak w przypadku dochodów, wszystkie wydatki budżetu pań­stwa i budżetu JST realizowane są przez jednostki budżetowe, ale tylko nie­które z nich klasyfikowane są jako wydatki jednostek budżetowych. Wydatki bieżące państwowych jednostek budżetowych obejmują:wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi,zakupy towarów i usług,koszty utrzymania jednostek oraz inne wydatki związane z ich funk­cjonowaniem i realizacją zadań statutowych,koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem fundacji i stowarzy­szeń.Najwięcej wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych przeznaczane jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na ten cel wydat­kowano w 2005 r. 23,9 mld zł, co stanowiło 59,7% ogólnej kwoty wydat­ków bieżących jednostek budżetowych. Na zakupy materiałów i usług prze­znaczono 11,8 mld zł (29,5% wydatków bieżących).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Sierpień 8th, 2014 Brak komentarzy

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z zatrud­nieniem i wynagrodzeniami pracowników państwowych jednostek budżeto­wych jest ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w pań­stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa określa także zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń pełniących służbę w państwowych jednostkach budżetowych: żołnierzy: zawodowych, odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających okresową służbę wojskową,funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (z wyjątkiem pełniących służbę kandy­dacką),funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służby Celnej.W rozumieniu ustawy wynagrodzenia obejmują zarówno wynagrodze­nia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, jak też uposażenia, na­grody roczne i uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne oraz zapomogi przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DWA SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

Sierpień 3rd, 2014 Brak komentarzy

Przepisy ustawy z 23 grudnia 1999 r. nie obejmują: pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy państwo­wej, kontroli, ochrony prawa, w sądach i trybunałach,pracowników placówek zagranicznych,osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.W państwowej sferze budżetowej obowiązują dwa systemy wynagro­dzeń: mnożnikowe i niemnożnikowe.Mnożnikowe systemy wynagrodzeń dotyczą:osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,członków korpusu służby cywilnej,etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i ko­legiów regionalnych izb obrachunkowych,pracowników Rządowego Centrum Legislacji i ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,asesorów i aplikantów prokuratorskich,funkcjonariuszy Służby Celnej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: