//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2014

DWA SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

Sierpień 19th, 2014 Brak komentarzy

Przepisy ustawy z 23 grudnia 1999 r. nie obejmują: pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy państwo­wej, kontroli, ochrony prawa, w sądach i trybunałach,pracowników placówek zagranicznych,osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.W państwowej sferze budżetowej obowiązują dwa systemy wynagro­dzeń: mnożnikowe i niemnożnikowe.Mnożnikowe systemy wynagrodzeń dotyczą:osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,członków korpusu służby cywilnej,etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i ko­legiów regionalnych izb obrachunkowych,pracowników Rządowego Centrum Legislacji i ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,asesorów i aplikantów prokuratorskich,funkcjonariuszy Służby Celnej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODSTAWA OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA

Sierpień 13th, 2014 Brak komentarzy
  1. Sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub in­nej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finanso­wane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedli­wości oraz prokuratorów,żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.Podstawę określenia wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń stanowią:limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczegól­nych grup osób (średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na peł- nozatrudnionych, który nie może być przekroczony),kwoty bazowe określone w ustawie budżetowej,wielokrotności kwot bazowych (mnożniki) ustalone w odrębnych przepisach,pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzo­wane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodat­kowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych prze­pisów.Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźni­kiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym w ustawie budżetowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Sierpień 9th, 2014 Brak komentarzy

Na podstawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2005 r. utworzono nową formę organizacyjną sektora finansów publicznych — rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Głównym celem nowelizacji ustawy była likwidacja środków specjalnych, stanowiących mocno nadużywaną formę gospodarki pozabudżetowej. Środki specjalne były ściśle związane z jednostką budżetową—ich wyodrębnienie miało jedynie finansowy charakter; można je było określić jako „boczną kasę” resortów. Ze środków specjalnych wypłacane były przede wszyst­kim dodatkowe wynagrodzenia.Środki specjalne zdominowały państwową gospodarkę pozabudżetową. W 2004 r. ich przychody i wydatki stanowiły ponad 70% ogółu przychodów i wydatków zrealizowanych przez wszystkie jednostki gospodarki pozabudżetowej (środki specjalne, gospodarstwa pomoc­nicze i zakłady budżetowe).Rachunki dochodów własnych to w istocie rzeczy inaczej nazwane środki specjalne, chociaż można zauważyć, że wbrew powszechnie deklaro­wanym intencjom zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicz­nych — plany finansowe tej nowej formy organizacyjnej nie są nawet za­mieszczane w ustawie budżetowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYMIENIONE W USTAWIE RODZAJE DOCHODÓW

Sierpień 1st, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o finansach publicznych (art. 22 ust. 1) stanowi, że jednostki bud­żetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych środki pochodzą­ce z następujących źródeł: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,spadków, zapisów i darowizn,odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, zarządza­ne lub’użytkowane przez jednostkę.W ustawie wymieniono ponadto czternaście rodzajów dochodów, które mogą zasilać rachunki dochodów własnych państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2). Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ustawie o finansach publicz­nych. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych innych od wyżej wymie­nionych źródeł zasilania rachunków dochodów własnych państwowych jed­nostek budżetowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: