//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2014

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wrzesień 21st, 2014 Brak komentarzy

Podobnie jak w przypadku dochodów, wszystkie wydatki budżetu pań­stwa i budżetu JST realizowane są przez jednostki budżetowe, ale tylko nie­które z nich klasyfikowane są jako wydatki jednostek budżetowych. Wydatki bieżące państwowych jednostek budżetowych obejmują:wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi,zakupy towarów i usług,koszty utrzymania jednostek oraz inne wydatki związane z ich funk­cjonowaniem i realizacją zadań statutowych,koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem fundacji i stowarzy­szeń.Najwięcej wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych przeznaczane jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na ten cel wydat­kowano w 2005 r. 23,9 mld zł, co stanowiło 59,7% ogólnej kwoty wydat­ków bieżących jednostek budżetowych. Na zakupy materiałów i usług prze­znaczono 11,8 mld zł (29,5% wydatków bieżących).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Wrzesień 1st, 2014 Brak komentarzy

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z zatrud­nieniem i wynagrodzeniami pracowników państwowych jednostek budżeto­wych jest ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w pań­stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa określa także zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń pełniących służbę w państwowych jednostkach budżetowych: żołnierzy: zawodowych, odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających okresową służbę wojskową,funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (z wyjątkiem pełniących służbę kandy­dacką),funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służby Celnej.W rozumieniu ustawy wynagrodzenia obejmują zarówno wynagrodze­nia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, jak też uposażenia, na­grody roczne i uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne oraz zapomogi przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: