//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2014

ABY ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PLANÓW FINANSOWYCH

Wrzesień 28th, 2014 Brak komentarzy

Aby zapewnić zgodność planów finansowych jednostek budżetowych z tak szczegółowo rozpisanym układem wykonawczym, organ wykonujący budżet musi —jako wytyczne do tworzenia planów finansowych — przeka­zać podległym jednostkom ich gotowe plany finansowe. Upoważnienie kie­rownika jednostki do ustalenia planu finansowego staje się więc pozorne. W art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawartym w rozdzia­le określającym tryb wykonywania ustawy budżetowej, przyznano dyspo­nentom części budżetu państwa uprawnienia do tego, by upoważnili kierow­ników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Zmiany planu finansowego (bo to właśnie oznacza termin przeniesienie wy­datków) nie mogą również powodować wzrostu zaplanowanych wynagro­dzeń. Zakaz ten uzasadniony jest tym, iż dodatkowe podwyżki stałych wy­nagrodzeń powodują skutki finansowe nie tylko w danym roku, ale i w latach następnych. Jeśli więc nawet jednostka budżetowa może — dzię­ki innym oszczędnościom — sfinansować podwyżki wynagrodzeń w danym roku, to operacja „zagospodarowująca” uzyskane oszczędności na podwyż­ki wynagrodzeń nie jest finansowo neutralna.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

TRYB TWORZENIA PLANÓW FINANSOWYCH

Wrzesień 8th, 2014 Brak komentarzy

Przedstawmy teraz tryb tworzenia planów finansowych opisany w roz­porządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. Projekty planów państwowych jednostek budżetowych opracowywane są przez kierowników państwowych jednostek budżetowych na podstawie infor­macji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, przekazanych przez dysponentów części budżetowych.Projekty planów zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie ustawy bu­dżetowej zatwierdzane są przez kierowników jednostek, a następnie przeka­zywane dysponentowi części budżetowej. Podobny tryb obowiązuje przy sporządzaniu projektów planów samorzą­dowych jednostek budżetowych, przy czym informacje ó dochodach i wydat­kach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej przekazywane są kierowni­kom jednostek budżetowych przez zarządy JST i to im przekazywane są później projekty zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI PLANÓW

Wrzesień 1st, 2014 Brak komentarzy

Projekty planów finansowych są weryfikowane odpowiednio przez: dys­ponentów części budżetowych i zarządy JST. W celu zapewnienia ich zgod­ności z projektem ustawy lub uchwały budżetowej mogą oni wprowadzić zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie projektów planów finansowych do czasu opracowania planów uwzględnia­jących ostateczne kwoty dochodów i wydatków przyjęte w ustawie lub uchwale budżetowej.Zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych mogą być wprowadzane, jeśli:Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów lub Minister Finansów po­dejmie decyzję o zmianach wydatków budżetu państwa lubzarząd JST wprowadzi zmiany planu dochodów i wydatków w cza­sie wykonywania budżetu.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ROZBIEŻNOŚCI

Wrzesień 1st, 2014 Brak komentarzy

Jak widzimy, tryb ten jest inny niż opisany w ustawie, a najpoważniej­sza różnica polega na tym, iż według rozporządzenia ostateczny kształt pla­nom finansowym jednostek budżetowych nadają nie kierownicy jednostek, lecz ich przełożeni. Inaczej niż w ustawie opisano też możliwości dokony­wania zmian planu finansowego w trakcie roku budżetowego. Opisane rozbieżności nie mają zasadniczego znaczenia — uprawnienia kierownika jednostki budżetowej do ustalenia planu finansowego w ustawie o finansach publicznych są i tak iluzoryczne. Opisany problem pokazuje jednak, jak niestarannie definiowane są procedury gospodarowania środka­mi publicznymi.Wszystkie dochody i wydatki budżetowe są dochodami i wydatkami jednostek budżetowych, ponieważ to one zajmują się ich realizacją.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: