Archive for Październik, 2014

ROZBIEŻNOŚCI

Jak widzimy, tryb ten jest inny niż opisany w ustawie, a najpoważniej­sza różnica polega na tym, iż według rozporządzenia ostateczny kształt pla­nom finansowym jednostek budżetowych nadają nie kierownicy jednostek, lecz ich przełożeni. Inaczej niż w ustawie opisano też możliwości dokony­wania zmian planu finansowego w trakcie roku budżetowego. Opisane rozbieżności nie mają zasadniczego znaczenia — uprawnienia kierownika jednostki budżetowej do ustalenia planu finansowego w ustawie o finansach publicznych są i tak iluzoryczne. Opisany problem pokazuje jednak, jak niestarannie definiowane są procedury gospodarowania środka­mi publicznymi.Wszystkie dochody i wydatki budżetowe są dochodami i wydatkami jednostek budżetowych, ponieważ to one zajmują się ich realizacją.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W kla­syfikacji dochodów budżetu państwa wyodrębniono jednak — dość sztucz­nie — węższą kategorię, obejmującą część dochodów niepodatkowych i na­zwaną dochodami jednostek budżetowych. Zalicza się do nich: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakła­dane przez policjantów, wpływy realizowane przez izby i urzędy celne),opłaty pobierane przez różne urzędy (opłaty paszportowe pobierane przez wojewodów, opłaty pobierane przez Główny Urząd Miar, wpływy Ministerstwa Finansów z tytułu sprzedaży znaków akcyzy).opłaty sądowe oraz grzywny i kary wymierzane przez sądy po­wszechne.Dochodami jednostek budżetowych nie są już jednak podatki ani cła.Wszystkie dochody realizowane przez jednostki budżetowe odprowa­dzane są do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorial­nego, a wydatki jednostek budżetowych finansowane są z przekazanych im, z odpowiednich budżetów, środków.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŚRODKI PRZEKAZYWANE W SPOSÓB HIERARCHICZNY

Środki budżetu państwa przekazywane są jednostkom budżetowym w sposób hierarchiczny; wyróżnia się: dysponentów głównych (dysponentów części budżetowych),dysponentów drugiego stopnia,dysponentów trzeciego stopnia.Dysponenci główni ustanawiają bezpośrednio im podległych dysponen­tów drugiego i trzeciego stopnia, a dysponenci drugiego stopnia ustanawia­ją bezpośrednio im podległych dysponentów trzeciego stopnia.Kierownicy państwowych jednostek budżetowych, podległych dysponen­tom głównym, mogą być dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia lub trzeciego stopnia. W praktyce dysponentami trzeciego stopnia podległymi bezpośrednio dysponentom głównym są najczęściej kierownicy jednostek organizacyjnych dysponenta głównego (urzędów, ministerstw itp.)

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.