//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2014

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Październik 21st, 2014 Brak komentarzy

Jeśli jednostka budżetowa ma być przekształcona w inną formę organi- zacyjno-prawną, najpierw należy dokonać jej likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przej­muje organ podejmujący decyzję o likwidacji, a jeśli jednostka jest likwido­wana w celu przekształcenia — może je przejąć nowa jednostka.Gospodarka finansowa jednostki budżetowej prowadzona jest na pod­stawie planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego plan jej do­chodów i wydatków. Tryb ustalania planów jest niejasny — i to z dwóch powodów: przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące planów fi­nansowych jednostek budżetowych są wewnętrznie sprzeczne, a ponadto zasa­dy tworzenia planów finansowych jednostek budżetowych, określone w rozpo­rządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę orga­nizacyjno-prawną, nie są w pełni zgodne z przepisami ustawowymi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

USTALENIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK

Październik 2nd, 2014 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plany finansowe jednostek budżetowych ustalają same jednostki (bardziej poprawne byłoby stwierdze­nie, że plany finansowe ustalają kierownicy jednostek) — wynika to z tre­ści art. 128 i 186 ustawy. Plany te mają być zgodne z ustalonym wcześniej przez organ wykonujący budżet układem wykonawczym, stanowiącym uszczegółowienie uchwalonego budżetu i podstawę do określenia kwot do­chodów i wydatków przypisywanych poszczególnym jednostkom finanso­wanym z danego budżetu. Zasada zgodności planów finansowych jednostek budżetowych z ukła­dem wykonawczym jest pozornie dość oczywista. Pojawia się jednak pro­blem. Oto zgodnie z art. 128 ust. 2 „Układ wykonawczy opracowuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydat­ków”.  

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: