//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2014

NA KONKRETNE ZADANIA

Grudzień 31st, 2014 Brak komentarzy

Wydatki inwestycyjne powinny być planowane jako wydatki na kon­kretne zadania, a niejako środki przeznaczone na „inwestycje jako takie”. W budżecie państwa zasada ta została formalnie ujęta w art. 115 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nakazującym, by inwestycje wieloletnie, czyli inwestycje finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, których: okres realizacji przekracza rok budżetowy,wartość kosztorysowa jest wyższa od kwoty określonej przez Mini­stra Finansów w rozporządzeniu określającym szczegółowe zasady, tryb terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ujmowane były w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej. Wymóg taki nie obowiązuje przy uchwalaniu budżetów JST, lecz zamiesz­czanie w uchwałach budżetowych wykazu realizowanych zadań inwestycyj­nych jest powszechnie przyjętą praktyką.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WPŁATY DO BUDŻETU UE

Grudzień 26th, 2014 Brak komentarzy

Od 1 maja 2004 r. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europej­skiej, zobowiązana jest do wpłat na rzecz budżetu UE. Wpłaty te stały się nowym rodzajem wydatków budżetu państwa. W budżecie państwa określa­ne są one — zgodnie z nomenklaturą stosowaną w UE — jako środki wła­sne Unii Europejskiej. Podstawę prawną do określenia rodzajów i wysokości obciążeń państw członkowskich na rzecz budżetu UE stanowi decyzja Rady nr 2000/597 z 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Eu­ropejskich.Zgodnie z tą decyzją na środki przekazywane przez Polskę do budżetu UE składają się: tzw. tradycyjne środki własne, czyli cła pobierane przez urzędy cel­ne przy wwozie do Polski towarów spoza Unii Europejskiej, opłaty rolne pobierane w handlu z państwami spoza UE oraz opłaty naliczane pobierane (przez Agencję Rynku Rolnego) od producentów cukru izoglukozy,środki własne (składka) z tytułu podatku VAT,środki własne (składka) obliczane według stawki opartej na produk­cie narodowym brutto,przy czym największe znaczenie ma ostatnia z wymienionych pozycji.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WPŁATY POLSKI DO BUDŻETU UE

Grudzień 20th, 2014 Brak komentarzy

W roku 2005 Polska wpłaciła do budżetu UE 9 416,4 min zł, czyli ok. 0,97% PKB. Wpłaty zaplanowane w budżecie państwa na rok 2006 wynoszą 9 801,3 min zł, ale kwota ta może się okazać niewystarczająca — przy kursie złotego do euro z 30 grudnia 2005 r. niezbędna kwota jest o ok. 170 min zł wyższa. Do budżetu UE Polska (podobnie jak i inne kraje UE) odprowadza 75% pobranych ceł i opłat, pozostałe 25% stanowi dochód budżetu państwa — ryczałtową rekompensatę kosztów poboru.Wbrew nazwie składka z tytułu podatku VAT jest dość luźno związana z faktycznymi wpływami z VAT. Oblicza się ją od tzw, zharmonizowanej podstawy VAT, czyli od podstawy wyliczonej (z danych dotyczących każde­go z krajów członkowskich) na podstawie jednolitych założeń co do zakre­su przedmiotowego VAT. Jeśli wyliczona podstawa VAT jest większa od 50% PKB, redukuje się ją do tego poziomu — tak jest m.in. w przypadku Polski.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SFERA BUDŻETOWA

Grudzień 17th, 2014 Brak komentarzy

Pojęcie „sfera budżetowa” nie zostało sformułowane w ustawie o finan­sach publicznych. Jest ono używane w ustawach związanych z systemem wynagrodzeń — obecnie obowiązuje ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształ­towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie­których ustaw. Do państwowej sfery budżetowej ustawa zalicza:państwowe jednostki budżetowe,państwowe zakłady budżetowe,gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,uczelnie państwowe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finanso­wą na zasadach określonych ustawą — Prawo o szkolnictwie wyższym.W ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jako pracowników jednostek sfery budżetowej określa się pracowników:państwowych jednostek sfery budżetowej,zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,ochrony prawa, sądach i trybunałach,samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów,kół albo zespołów parlamentarnych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIEJEDNOLITA DEFINICJA

Grudzień 5th, 2014 Brak komentarzy

Definicja sfery budżetowej nie jest więc jednolita. Najczęściej jednak jest ona rozumiana jako jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospo­darstwa pomocnicze jednostek budżetowych — i te właśnie instytucje opi­sane zostały w poniższym rozdziale.Podstawowe regulacje dotyczące jednostek budżetowych oraz zakła­dów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Wszystkie te jednostki nie posiadają osobowości prawnej, a ich plany zamieszczane są w ustawie lub uchwale budżetowej.Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sektora finan­sów publicznych. Są one ściśle związane z budżetem (państwa lub jednost­ki samorządu terytorialnego), nie mogą dysponować gromadzonymi przez siebie dochodami, a ich wydatki są realizowane w określonych limitach.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: