//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2014

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Grudzień 24th, 2014 Brak komentarzy

Jeśli jednostka budżetowa ma być przekształcona w inną formę organi- zacyjno-prawną, najpierw należy dokonać jej likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przej­muje organ podejmujący decyzję o likwidacji, a jeśli jednostka jest likwido­wana w celu przekształcenia — może je przejąć nowa jednostka.Gospodarka finansowa jednostki budżetowej prowadzona jest na pod­stawie planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego plan jej do­chodów i wydatków. Tryb ustalania planów jest niejasny — i to z dwóch powodów: przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące planów fi­nansowych jednostek budżetowych są wewnętrznie sprzeczne, a ponadto zasa­dy tworzenia planów finansowych jednostek budżetowych, określone w rozpo­rządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę orga­nizacyjno-prawną, nie są w pełni zgodne z przepisami ustawowymi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

USTALENIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK

Grudzień 10th, 2014 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plany finansowe jednostek budżetowych ustalają same jednostki (bardziej poprawne byłoby stwierdze­nie, że plany finansowe ustalają kierownicy jednostek) — wynika to z tre­ści art. 128 i 186 ustawy. Plany te mają być zgodne z ustalonym wcześniej przez organ wykonujący budżet układem wykonawczym, stanowiącym uszczegółowienie uchwalonego budżetu i podstawę do określenia kwot do­chodów i wydatków przypisywanych poszczególnym jednostkom finanso­wanym z danego budżetu. Zasada zgodności planów finansowych jednostek budżetowych z ukła­dem wykonawczym jest pozornie dość oczywista. Pojawia się jednak pro­blem. Oto zgodnie z art. 128 ust. 2 „Układ wykonawczy opracowuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydat­ków”.  

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ABY ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PLANÓW FINANSOWYCH

Grudzień 4th, 2014 Brak komentarzy

Aby zapewnić zgodność planów finansowych jednostek budżetowych z tak szczegółowo rozpisanym układem wykonawczym, organ wykonujący budżet musi —jako wytyczne do tworzenia planów finansowych — przeka­zać podległym jednostkom ich gotowe plany finansowe. Upoważnienie kie­rownika jednostki do ustalenia planu finansowego staje się więc pozorne. W art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawartym w rozdzia­le określającym tryb wykonywania ustawy budżetowej, przyznano dyspo­nentom części budżetu państwa uprawnienia do tego, by upoważnili kierow­ników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Zmiany planu finansowego (bo to właśnie oznacza termin przeniesienie wy­datków) nie mogą również powodować wzrostu zaplanowanych wynagro­dzeń. Zakaz ten uzasadniony jest tym, iż dodatkowe podwyżki stałych wy­nagrodzeń powodują skutki finansowe nie tylko w danym roku, ale i w latach następnych. Jeśli więc nawet jednostka budżetowa może — dzię­ki innym oszczędnościom — sfinansować podwyżki wynagrodzeń w danym roku, to operacja „zagospodarowująca” uzyskane oszczędności na podwyż­ki wynagrodzeń nie jest finansowo neutralna.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: