Archive for Grudzień, 2014

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Jeśli jednostka budżetowa ma być przekształcona w inną formę organi- zacyjno-prawną, najpierw należy dokonać jej likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przej­muje organ podejmujący decyzję o likwidacji, a jeśli jednostka jest likwido­wana w celu przekształcenia — może je przejąć nowa jednostka.Gospodarka finansowa jednostki budżetowej prowadzona jest na pod­stawie planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego plan jej do­chodów i wydatków. Tryb ustalania planów jest niejasny — i to z dwóch powodów: przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące planów fi­nansowych jednostek budżetowych są wewnętrznie sprzeczne, a ponadto zasa­dy tworzenia planów finansowych jednostek budżetowych, określone w rozpo­rządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę orga­nizacyjno-prawną, nie są w pełni zgodne z przepisami ustawowymi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

USTALENIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plany finansowe jednostek budżetowych ustalają same jednostki (bardziej poprawne byłoby stwierdze­nie, że plany finansowe ustalają kierownicy jednostek) — wynika to z tre­ści art. 128 i 186 ustawy. Plany te mają być zgodne z ustalonym wcześniej przez organ wykonujący budżet układem wykonawczym, stanowiącym uszczegółowienie uchwalonego budżetu i podstawę do określenia kwot do­chodów i wydatków przypisywanych poszczególnym jednostkom finanso­wanym z danego budżetu. Zasada zgodności planów finansowych jednostek budżetowych z ukła­dem wykonawczym jest pozornie dość oczywista. Pojawia się jednak pro­blem. Oto zgodnie z art. 128 ust. 2 „Układ wykonawczy opracowuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydat­ków”.  

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ABY ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PLANÓW FINANSOWYCH

Aby zapewnić zgodność planów finansowych jednostek budżetowych z tak szczegółowo rozpisanym układem wykonawczym, organ wykonujący budżet musi —jako wytyczne do tworzenia planów finansowych — przeka­zać podległym jednostkom ich gotowe plany finansowe. Upoważnienie kie­rownika jednostki do ustalenia planu finansowego staje się więc pozorne. W art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawartym w rozdzia­le określającym tryb wykonywania ustawy budżetowej, przyznano dyspo­nentom części budżetu państwa uprawnienia do tego, by upoważnili kierow­ników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Zmiany planu finansowego (bo to właśnie oznacza termin przeniesienie wy­datków) nie mogą również powodować wzrostu zaplanowanych wynagro­dzeń. Zakaz ten uzasadniony jest tym, iż dodatkowe podwyżki stałych wy­nagrodzeń powodują skutki finansowe nie tylko w danym roku, ale i w latach następnych. Jeśli więc nawet jednostka budżetowa może — dzię­ki innym oszczędnościom — sfinansować podwyżki wynagrodzeń w danym roku, to operacja „zagospodarowująca” uzyskane oszczędności na podwyż­ki wynagrodzeń nie jest finansowo neutralna.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników