Archive for Styczeń, 2015

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ

Znacznie trudniej jest określić liczbę jednostek samorządowej sfery bu­dżetowej — nie ma bowiem żadnych rejestrów ani wykazów, które obejmo­wałyby całą tę zbiorowość. Szacujemy, że liczba samorządowych jednostek budżetowych przekracza 30 tysięcy. Ponieważ jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa po­mocnicze nie posiadają osobowości prawnej, nie posiadają też własnego mienia. W ich dyspozycji znajduje się mienie powierzone im odpowiednio przez: Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powie­rzonego jednostkom państwowym reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r.. Na koniec roku 2004 stan aktywów w dyspozycji tych jednostek wyniósł 142,4 mld zł, z czego ponad 2/3 przypadało na dwa resor­ty: Skarbu Państwa i Obrony Narodowej.Nie istnieją żadne zbiorcze dane na temat mienia powierzonego jednost­kom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym i zakładom budżetowym jednostek samorządu terytorialnego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sektora finan­sów publicznych. Ich podstawową cechą jest to, że rozliczają się z budżetem na zasadzie brutto, czyli uzyskane dochody odprowadzają na rachunek do­chodów państwa lub JST i z budżetów tych pokrywane są ich wydatki. Oznacza to, że jednostki budżetowe nie mogą przeznaczać zebranych przez siebie dochodów na sfinansowanie własnych kosztów. Ustawa o finansach publicznych (art. 20 ust. 1) dopuszcza jednak wyjątki od tej zasady — ra­chunki dochodów własnych jednostek budżetowych.  W formie jednostek budżetowych działają m.in.: urzędy władzy pań­stwowej, ministerstwa i inne urzędy administracji państwowej oraz samo­rządowej, sądy, prokuratury, jednostki wojskowe i policyjne, szkoły i domy opieki społecznej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DZIAŁANIE NA PODSTAWIE STATUTU

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, w której określona jest nazwa, siedziba i przedmiot działalności jednostki. Państwowe jednostki budżetowe są tworzone, łączone, przekształcane i likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, woje­wodów i inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku jednostek samorządowych kompetencje takie należą do orga­nów stanowiących JST.Organ tworzący jednostkę budżetową nadaje jej statut oraz określa mie­nie przekazywane jej w zarząd. Przy likwidacji i łączeniu jednostek określa­ne jest przeznaczenie mienia użytkowanego przez te jednostki, w przypad­ku jednostki państwowej decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.