//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2015

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ

Styczeń 25th, 2015 Brak komentarzy

Znacznie trudniej jest określić liczbę jednostek samorządowej sfery bu­dżetowej — nie ma bowiem żadnych rejestrów ani wykazów, które obejmo­wałyby całą tę zbiorowość. Szacujemy, że liczba samorządowych jednostek budżetowych przekracza 30 tysięcy. Ponieważ jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa po­mocnicze nie posiadają osobowości prawnej, nie posiadają też własnego mienia. W ich dyspozycji znajduje się mienie powierzone im odpowiednio przez: Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powie­rzonego jednostkom państwowym reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r.. Na koniec roku 2004 stan aktywów w dyspozycji tych jednostek wyniósł 142,4 mld zł, z czego ponad 2/3 przypadało na dwa resor­ty: Skarbu Państwa i Obrony Narodowej.Nie istnieją żadne zbiorcze dane na temat mienia powierzonego jednost­kom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym i zakładom budżetowym jednostek samorządu terytorialnego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

W FORMIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Styczeń 10th, 2015 Brak komentarzy

Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sektora finan­sów publicznych. Ich podstawową cechą jest to, że rozliczają się z budżetem na zasadzie brutto, czyli uzyskane dochody odprowadzają na rachunek do­chodów państwa lub JST i z budżetów tych pokrywane są ich wydatki. Oznacza to, że jednostki budżetowe nie mogą przeznaczać zebranych przez siebie dochodów na sfinansowanie własnych kosztów. Ustawa o finansach publicznych (art. 20 ust. 1) dopuszcza jednak wyjątki od tej zasady — ra­chunki dochodów własnych jednostek budżetowych.  W formie jednostek budżetowych działają m.in.: urzędy władzy pań­stwowej, ministerstwa i inne urzędy administracji państwowej oraz samo­rządowej, sądy, prokuratury, jednostki wojskowe i policyjne, szkoły i domy opieki społecznej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DZIAŁANIE NA PODSTAWIE STATUTU

Styczeń 2nd, 2015 Brak komentarzy

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, w której określona jest nazwa, siedziba i przedmiot działalności jednostki. Państwowe jednostki budżetowe są tworzone, łączone, przekształcane i likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, woje­wodów i inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku jednostek samorządowych kompetencje takie należą do orga­nów stanowiących JST.Organ tworzący jednostkę budżetową nadaje jej statut oraz określa mie­nie przekazywane jej w zarząd. Przy likwidacji i łączeniu jednostek określa­ne jest przeznaczenie mienia użytkowanego przez te jednostki, w przypad­ku jednostki państwowej decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: