Archive for Luty, 2015

WPŁATY POLSKI DO BUDŻETU UE

W roku 2005 Polska wpłaciła do budżetu UE 9 416,4 min zł, czyli ok. 0,97% PKB. Wpłaty zaplanowane w budżecie państwa na rok 2006 wynoszą 9 801,3 min zł, ale kwota ta może się okazać niewystarczająca — przy kursie złotego do euro z 30 grudnia 2005 r. niezbędna kwota jest o ok. 170 min zł wyższa. Do budżetu UE Polska (podobnie jak i inne kraje UE) odprowadza 75% pobranych ceł i opłat, pozostałe 25% stanowi dochód budżetu państwa — ryczałtową rekompensatę kosztów poboru.Wbrew nazwie składka z tytułu podatku VAT jest dość luźno związana z faktycznymi wpływami z VAT. Oblicza się ją od tzw, zharmonizowanej podstawy VAT, czyli od podstawy wyliczonej (z danych dotyczących każde­go z krajów członkowskich) na podstawie jednolitych założeń co do zakre­su przedmiotowego VAT. Jeśli wyliczona podstawa VAT jest większa od 50% PKB, redukuje się ją do tego poziomu — tak jest m.in. w przypadku Polski.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SFERA BUDŻETOWA

Pojęcie „sfera budżetowa” nie zostało sformułowane w ustawie o finan­sach publicznych. Jest ono używane w ustawach związanych z systemem wynagrodzeń — obecnie obowiązuje ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształ­towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie­których ustaw. Do państwowej sfery budżetowej ustawa zalicza:państwowe jednostki budżetowe,państwowe zakłady budżetowe,gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,uczelnie państwowe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finanso­wą na zasadach określonych ustawą — Prawo o szkolnictwie wyższym.W ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jako pracowników jednostek sfery budżetowej określa się pracowników:państwowych jednostek sfery budżetowej,zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,ochrony prawa, sądach i trybunałach,samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów,kół albo zespołów parlamentarnych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NIEJEDNOLITA DEFINICJA

Definicja sfery budżetowej nie jest więc jednolita. Najczęściej jednak jest ona rozumiana jako jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospo­darstwa pomocnicze jednostek budżetowych — i te właśnie instytucje opi­sane zostały w poniższym rozdziale.Podstawowe regulacje dotyczące jednostek budżetowych oraz zakła­dów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Wszystkie te jednostki nie posiadają osobowości prawnej, a ich plany zamieszczane są w ustawie lub uchwale budżetowej.Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sektora finan­sów publicznych. Są one ściśle związane z budżetem (państwa lub jednost­ki samorządu terytorialnego), nie mogą dysponować gromadzonymi przez siebie dochodami, a ich wydatki są realizowane w określonych limitach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych to jednostki tzw. gospodarki pozabudżetowej. Gospodarka pozabudżetowa jest wyodrębnioną z budżetu działalnością gospodarczą, która pozwala na większą swobodę w dysponowaniu środkami sektora publicznego. Swobo­da ta miała służyć lepszej efektywności wykorzystania środków, w praktyce jednak często towarzyszyły jej nadużycia i niegospodarność. W latach dziewięćdziesiątych \iczba ęaristwo-wycb. jed*vosxeVL budżeto­wych uległa znacznemu zmniejszeniu. Początkowo wiązało się to z przeka­zywaniem szkó\ podstawowych, kolejne zmiany xwiązarve byVyz wprowadzeniem w 1999 r. reformy terytorialnej oraz przekształceniem za­kładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych w samodzielne instytucje posiadające osobowość prawną. Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu.31 grudnia 2004 r. funkcjonowało 2725 państwowych jednostek budżetowych, co odpowiadaok. 1/4 liczby jednostek funkcjonujących w roku 1994. Zmniejsza się też liczba państwowych zakładów budżetowych — w końcu 2004 r. działało ich już tylko 73.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.