//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2015

WPŁATY POLSKI DO BUDŻETU UE

Luty 24th, 2015 Brak komentarzy

W roku 2005 Polska wpłaciła do budżetu UE 9 416,4 min zł, czyli ok. 0,97% PKB. Wpłaty zaplanowane w budżecie państwa na rok 2006 wynoszą 9 801,3 min zł, ale kwota ta może się okazać niewystarczająca — przy kursie złotego do euro z 30 grudnia 2005 r. niezbędna kwota jest o ok. 170 min zł wyższa. Do budżetu UE Polska (podobnie jak i inne kraje UE) odprowadza 75% pobranych ceł i opłat, pozostałe 25% stanowi dochód budżetu państwa — ryczałtową rekompensatę kosztów poboru.Wbrew nazwie składka z tytułu podatku VAT jest dość luźno związana z faktycznymi wpływami z VAT. Oblicza się ją od tzw, zharmonizowanej podstawy VAT, czyli od podstawy wyliczonej (z danych dotyczących każde­go z krajów członkowskich) na podstawie jednolitych założeń co do zakre­su przedmiotowego VAT. Jeśli wyliczona podstawa VAT jest większa od 50% PKB, redukuje się ją do tego poziomu — tak jest m.in. w przypadku Polski.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SFERA BUDŻETOWA

Luty 15th, 2015 Brak komentarzy

Pojęcie „sfera budżetowa” nie zostało sformułowane w ustawie o finan­sach publicznych. Jest ono używane w ustawach związanych z systemem wynagrodzeń — obecnie obowiązuje ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształ­towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie­których ustaw. Do państwowej sfery budżetowej ustawa zalicza:państwowe jednostki budżetowe,państwowe zakłady budżetowe,gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,uczelnie państwowe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finanso­wą na zasadach określonych ustawą — Prawo o szkolnictwie wyższym.W ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jako pracowników jednostek sfery budżetowej określa się pracowników:państwowych jednostek sfery budżetowej,zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,ochrony prawa, sądach i trybunałach,samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów,kół albo zespołów parlamentarnych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIEJEDNOLITA DEFINICJA

Luty 12th, 2015 Brak komentarzy

Definicja sfery budżetowej nie jest więc jednolita. Najczęściej jednak jest ona rozumiana jako jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospo­darstwa pomocnicze jednostek budżetowych — i te właśnie instytucje opi­sane zostały w poniższym rozdziale.Podstawowe regulacje dotyczące jednostek budżetowych oraz zakła­dów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zawarte są w ustawie o finansach publicznych oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Wszystkie te jednostki nie posiadają osobowości prawnej, a ich plany zamieszczane są w ustawie lub uchwale budżetowej.Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sektora finan­sów publicznych. Są one ściśle związane z budżetem (państwa lub jednost­ki samorządu terytorialnego), nie mogą dysponować gromadzonymi przez siebie dochodami, a ich wydatki są realizowane w określonych limitach.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Luty 6th, 2015 Brak komentarzy

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych to jednostki tzw. gospodarki pozabudżetowej. Gospodarka pozabudżetowa jest wyodrębnioną z budżetu działalnością gospodarczą, która pozwala na większą swobodę w dysponowaniu środkami sektora publicznego. Swobo­da ta miała służyć lepszej efektywności wykorzystania środków, w praktyce jednak często towarzyszyły jej nadużycia i niegospodarność. W latach dziewięćdziesiątych \iczba ęaristwo-wycb. jed*vosxeVL budżeto­wych uległa znacznemu zmniejszeniu. Początkowo wiązało się to z przeka­zywaniem szkó\ podstawowych, kolejne zmiany xwiązarve byVyz wprowadzeniem w 1999 r. reformy terytorialnej oraz przekształceniem za­kładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych w samodzielne instytucje posiadające osobowość prawną. Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu.31 grudnia 2004 r. funkcjonowało 2725 państwowych jednostek budżetowych, co odpowiadaok. 1/4 liczby jednostek funkcjonujących w roku 1994. Zmniejsza się też liczba państwowych zakładów budżetowych — w końcu 2004 r. działało ich już tylko 73.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: