//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2015

WYDATKI MAJĄTKOWE

Luty 16th, 2015 Brak komentarzy

Wydatkami majątkowymi nazywa się wydatki publiczne na: zakup rzeczowych lub finansowych składników majątkowych dla jednostki sektora finansów publicznych dokonującej wydatku,dotacje przeznaczone na wydatki inwestycyjne innych podmiotów.Sektor finansów publicznych nie może sprawnie działać bez rozsądnie prowadzonych inwestycji. Środki rzeczowe niezbędne do wykonywania za­dań publicznych zużywają się, nowe potrzeby i zadania pociągają za sobą ko­nieczność stworzenia materialnych podstaw ich wykonywania. W Polsce do wymienionych przesłanek wskazujących na znaczenie inwestycji dla spraw­nego działania sektora finansów publicznych dochodzi jeszcze trzecia — ogromne braki szeroko rozumianej infrastruktury. Z trwającego ponad 40 lat okresu planowej gospodarki socjalistycznej Polska, w oficjalnej propagandzie kreowana na ekonomiczną potęgę, wyszła zdewastowana.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRESJA POTRZEB

Luty 11th, 2015 Brak komentarzy

Nie mieliśmy nie tylko autostrad, ale nawet przyzwoitych dróg, katastrofalny był stan zaopatrzenia w wodę (i to nie tylko na wsi, ale w mniejszych miastach), środowisko było zniszczone, przez zaniedbania w remontach i bieżącej eksploatacji niszczały szkoły, szpitale (często rów­nież źle wyposażone), budynki urzędów i komunalne budynki mieszkalne. Pod względem gęstości sieci telefonicznej Polska wyprzedzała w Europie jedynie Albanię — i to tylko nieznacznie.Uzupełnienie braków w infrastrukturze było potrzebą chwili i jednym z najpoważniejszych zadań podjętych przez władze publiczne po roku 1989. Efekty — zwłaszcza w tworzeniu infrastruktury lokalnej — już po 2-3 la­tach były imponujące. Presja potrzeb była jednak nadal duża. Skutkiem było kilka spektakular­nych błędów w polityce inwestycyjnej  i zachwianie równowagi między in­tensywnością prowadzonych (a przynajmniej uruchamianych) inwestycji a możliwościami ich finansowania. Jeśli dodamy do tego brak sprawnego mechanizmu koordynacji inwestycji w infrastrukturę, to oczywiste jest, że żywiołowe nadrabianie braków w infrastrukturze musiało doprowadzić do problemów w finansach publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WŁADZĘ

Luty 10th, 2015 Brak komentarzy

Inwestycje realizowane przez władze publiczne na ogół nie służą gene­rowaniu dochodów, nie to jest w każdym razie zasadniczym powodem ich podejmowania. Nie można wymagać, by każda budowa drogi, założenie miejskiego parku albo zakup autobusów dla komunikacji miejskiej (dotowa­nej!) przyniosła wymierne, możliwe do wyliczenia korzyści. Inwestycje publiczne finansowane są — tak jak bieżące koszty wykonywania zadań publicznych — z podatków. Realizowane są więc głównie po to, by zadania publiczne mogły być wykonywane jak najlepiej. Efektywność inwestycji pu­blicznych mierzy się nie stopą zwrotu z poniesionych nakładów, ale przede wszystkim satysfakcją obywateli — tak w każdym razie powinno być. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIE KAŻDA INWESTYCJA MA SENS

Luty 1st, 2015 Brak komentarzy
  • Nadmiar inwestycji może być dla finansów publicznych groźny; jeśli jednak poziom nakładów inwestycyjnych spadnie poniżej poziomu za­pewniającego przyzwoitą gospodarkę środkami trwałymi (możliwość realizacji inwestycji odtworzeniowych, wystarczające środki na moder­nizacje i remonty), to poniesiemy duże straty spowodowane degradacją majątku publicznego;nie każda inwestycja ma sens — na pozór w przypadku inwesty­cji inaczej niż w przypadku wydatków bieżących — zawsze widoczny jest jej efekt w postaci nowego majątku; niestety, czasem inwestycja jest bardziej sposobem na zaspokojenie ambicji władz, niż przedsię­wzięciem wynikającym z faktycznych potrzeb i ich hierarchii — takie inwestycje to nowożytne piramidy Cheopsa — są mało użyteczne, ale mają świadczyć o wielkości ich inicjatorów; powstrzymamy się od przykładów, ale czytelnicy bez trudu sami znajdą takie piramidy i lo­kalne piramidki (wszystko na skalę ich twórców).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: