Archive for Marzec, 2015

NA KONKRETNE ZADANIA

Wydatki inwestycyjne powinny być planowane jako wydatki na kon­kretne zadania, a niejako środki przeznaczone na „inwestycje jako takie”. W budżecie państwa zasada ta została formalnie ujęta w art. 115 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nakazującym, by inwestycje wieloletnie, czyli inwestycje finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, których: okres realizacji przekracza rok budżetowy,wartość kosztorysowa jest wyższa od kwoty określonej przez Mini­stra Finansów w rozporządzeniu określającym szczegółowe zasady, tryb terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ujmowane były w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej. Wymóg taki nie obowiązuje przy uchwalaniu budżetów JST, lecz zamiesz­czanie w uchwałach budżetowych wykazu realizowanych zadań inwestycyj­nych jest powszechnie przyjętą praktyką.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WPŁATY DO BUDŻETU UE

Od 1 maja 2004 r. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europej­skiej, zobowiązana jest do wpłat na rzecz budżetu UE. Wpłaty te stały się nowym rodzajem wydatków budżetu państwa. W budżecie państwa określa­ne są one — zgodnie z nomenklaturą stosowaną w UE — jako środki wła­sne Unii Europejskiej. Podstawę prawną do określenia rodzajów i wysokości obciążeń państw członkowskich na rzecz budżetu UE stanowi decyzja Rady nr 2000/597 z 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Eu­ropejskich.Zgodnie z tą decyzją na środki przekazywane przez Polskę do budżetu UE składają się: tzw. tradycyjne środki własne, czyli cła pobierane przez urzędy cel­ne przy wwozie do Polski towarów spoza Unii Europejskiej, opłaty rolne pobierane w handlu z państwami spoza UE oraz opłaty naliczane pobierane (przez Agencję Rynku Rolnego) od producentów cukru izoglukozy,środki własne (składka) z tytułu podatku VAT,środki własne (składka) obliczane według stawki opartej na produk­cie narodowym brutto,przy czym największe znaczenie ma ostatnia z wymienionych pozycji.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.