//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2015

ZASADY DOTYCZĄCE TRYBU I WARUNKÓW UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Marzec 27th, 2015 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą z 8 maja 1997 r. poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa mogą dotyczyć: spłaty kredytów,wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczają­cych przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem waluto­wym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Pań­stwa kredytem lub emisją obligacji.Przewidziano również możliwość udzielenia gwarancji wypłaty odszko­dowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe — w ten sposób Skarb Państwa może odgrywać rolę instytucji ubezpieczeniowej.Najważniejsze zasady dotyczące trybu i warunków udzielania gwaran­cji i poręczeń są następujące:o uzyskanie poręczenia lub gwarancji mogą ubiegać się podmioty bez względu na formę prawną oraz strukturę własności;wnioskowana kwota poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa musi przekraczać 5 min euro;decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia poręczenia lub gwaran­cji jest podejmowana po analizie finansowej przedsięwzięcia, którego dotyczy zobowiązanie będące przedmiotem wniosku o poręczenie (gwa­rancję) oraz po analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, za którego zobowiązania ma być udzielone poręczenie lub gwarancja. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

KOMU MOŻNA A KOMU NIE

Marzec 21st, 2015 Brak komentarzy
  • Poręczenia ani gwarancji nie wolno udzielić, jeśli z analizy złożone­go wniosku wynika niezdolność podmiotu do spłaty zobowiązań obję­tych poręczeniem lub gwarancją;poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej; Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może odstąpić od tego wymogu w przypadku po­ręczenia lub gwarancji udzielanych międzynarodowej instytucji finan­sowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którą podpisa­ła umowę o współpracy;skuteczność udzielonego poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej w wysokości uzależnionej od kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją;warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez dłużnika zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

LIMIT WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ

Marzec 4th, 2015 Brak komentarzy
  • Obowiązuje zasada podziału ryzyka: poręczenia i gwarancje mogą być udzielane do wysokości 60% pozostającej do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami lub 60% zobowiązań wynikających z emisji obligacji; w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wartości wyższej niż 60%;poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, jak i państwowych osób prawnych muszą być udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.Limit wartości zobowiązań, które w danym roku budżetowym mogą być objęte gwarancjami i poręczeniami. W 2006 r. limit ten wynosi 17 mld zł. Doświadczenie uczy, że limity ustalane w ustawie budżetowej nie są całko­wicie wykorzystywane

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: