Archive for Kwiecień, 2015

PLANOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wydatki inwestycyjne nie mogą bowiem być planowane w perspektywie rocznej. Jeśli będziemy planowali inwestycje (a zwłaszcza ich rozpoczynanie) bez uwzględnienia konieczności zapewnienia kontynu­owania wszystkich rozpoczynanych inwestycji w kolejnych latach i takiego zaprogramowania procesów inwestycyjnych, by mogły być one prowadzo­ne płynnie, nie tworząc zagrożenia dla finansowania zadań bieżących, mo­żemy doprowadzić do poważnych napięć w gospodarowaniu środkami pu­blicznymi. Konieczne jest ścisłe powiązanie budżetowego planowania wydatków inwestycyjnych z planami wieloletnimi. Podstawowym instrumentem programowania i planowania inwestycji powinien być — na wszystkich szczeblach władzy publicznej — wieloletni plan inwestycyjny, określający z wyprzedzeniem co najmniej 5-7 lat nowe zadania inwestycyjne i hierar­chię ich ważności.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) jest dokumentem określającym, dla ustalonego okresu, wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji. Każde z ujętych w WPI zadań powinno być opisane przez następujące infor­macje: tytuł zadania inwestycyjnego i jego zakres rzeczowy,efekty inwestycji (zdolność do wykonywania zadań),planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,przewidywany koszt realizacji zadania, z wyodrębnieniem wydatkóww kolejnych latach inwestycji, a dla każdego roku — z wyodrębnieniemźródeł finansowania inwestycji,jednostkę odpowiedzialną za realizację inwestycji.W swej konstrukcji WPI przypomina załącznik z wykazem inwestycji, zamieszczanym w uchwale budżetowej jako uszczegółowienie planu wy­datków inwestycyjnych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZASADNICZA ROLA WPI

Zasadnicza rola WPI nie polega jednak na tym, iż na jego podstawie możemy oszacować budżetowe wydatki inwestycyjne w najbliższych latach. Najważniejsze jest to, że WPI określa hierarchię za­dań inwestycyjnych planowanych do realizacji. Można ją odczytać z usta­lonych w WPI terminów rozpoczynania kolejnych inwestycji. Z punktu widzenia celów, jakim ma służyć WPI, niemal równie dobry byłby plan, który — zamiast wymienionych powyżej informacji szczegółowo charak­teryzujących rozpatrywane zadania inwestycyjne — zawierałby tylko hie­rarchicznie uszeregowany wykaz inwestycji, które w danej jednostce po­winny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Faktyczne tempo realizacji WPI musi być i tak na bieżąco dostosowywane do możliwości finansowych. Inwestycje publiczne (przede wszystkim na szczeblu samorządowym) często finansowane są przy użyciu obcych środków. Daje to duże możliwo­ści przyspieszenia i usprawnienia procesów inwestycyjnych, wymaga jed­nak dużej ostrożności i stałej kontroli skutków zaciągania zobowiązań.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.