//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2015

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Kwiecień 28th, 2015 Brak komentarzy

Udzielając poręczenia lub gwarancji, podmiot sektora finansów publicz­nych zobowiązuje się do wykonania zobowiązania ciążącego na dłużniku, je­śli nie uczyni tego sam dłużnik. Kwoty wypłacone w wyniku udzielonego wcześniej poręczenia (gwarancji) stają się wierzytelnością (należnością) Skarbu Państwa od dłużnika-beneficjenta poręczenia, a organy administracji rządowej mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do odzyskania wypłaconej kwoty. Oczywiście, działania te nie zawsze mogą być skuteczne. Poręczenia i gwarancje są formą wspierania podmiotów, których zobo­wiązania zostały poręczone. Istota poręczeń polega na tym, że zmniejszają one ponoszone przez wierzyciela ryzyko. Dla podmiotów w słabej kondycji finansowej poręczenie Skarbu Państwa może być jedynym sposobem na uzyskanie kredytu bankowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM

Kwiecień 10th, 2015 Brak komentarzy

Udzielanie poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów pu­blicznych regulują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektó­re osoby prawne. Ustawa ta określa dopuszczalne formy poręczeń i gwa­rancji udzielanych przez podmioty sektora finansów publicznych, a także tryb postępowania przy udzielaniu gwarancji i poręczeń. W ustawie zawar­to też przepisy dotyczące zasobu majątkowego Skarbu Państwa, tworzące­go wyodrębnioną część aktywów Skarbu Państwa. Z zasobu majątkowego Skarbu Państwa winny być pokrywane płatności wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Wyodrębnienie zasobu nie zmie­nia faktu, że za udzielone poręczenia i gwarancje Skarb Państwa odpowia­da całym swoim majątkiem. Brak dostatecznych środków w zasobie mająt­kowym nie daje więc Skarbowi Państwa prawa uchylenia się od spłaty poręczonego zobowiązania.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: