//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2015

PLANOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Kwiecień 28th, 2015 Brak komentarzy

Wydatki inwestycyjne nie mogą bowiem być planowane w perspektywie rocznej. Jeśli będziemy planowali inwestycje (a zwłaszcza ich rozpoczynanie) bez uwzględnienia konieczności zapewnienia kontynu­owania wszystkich rozpoczynanych inwestycji w kolejnych latach i takiego zaprogramowania procesów inwestycyjnych, by mogły być one prowadzo­ne płynnie, nie tworząc zagrożenia dla finansowania zadań bieżących, mo­żemy doprowadzić do poważnych napięć w gospodarowaniu środkami pu­blicznymi. Konieczne jest ścisłe powiązanie budżetowego planowania wydatków inwestycyjnych z planami wieloletnimi. Podstawowym instrumentem programowania i planowania inwestycji powinien być — na wszystkich szczeblach władzy publicznej — wieloletni plan inwestycyjny, określający z wyprzedzeniem co najmniej 5-7 lat nowe zadania inwestycyjne i hierar­chię ich ważności.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Kwiecień 8th, 2015 Brak komentarzy

Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) jest dokumentem określającym, dla ustalonego okresu, wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji. Każde z ujętych w WPI zadań powinno być opisane przez następujące infor­macje: tytuł zadania inwestycyjnego i jego zakres rzeczowy,efekty inwestycji (zdolność do wykonywania zadań),planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,przewidywany koszt realizacji zadania, z wyodrębnieniem wydatkóww kolejnych latach inwestycji, a dla każdego roku — z wyodrębnieniemźródeł finansowania inwestycji,jednostkę odpowiedzialną za realizację inwestycji.W swej konstrukcji WPI przypomina załącznik z wykazem inwestycji, zamieszczanym w uchwale budżetowej jako uszczegółowienie planu wy­datków inwestycyjnych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZASADNICZA ROLA WPI

Kwiecień 6th, 2015 Brak komentarzy

Zasadnicza rola WPI nie polega jednak na tym, iż na jego podstawie możemy oszacować budżetowe wydatki inwestycyjne w najbliższych latach. Najważniejsze jest to, że WPI określa hierarchię za­dań inwestycyjnych planowanych do realizacji. Można ją odczytać z usta­lonych w WPI terminów rozpoczynania kolejnych inwestycji. Z punktu widzenia celów, jakim ma służyć WPI, niemal równie dobry byłby plan, który — zamiast wymienionych powyżej informacji szczegółowo charak­teryzujących rozpatrywane zadania inwestycyjne — zawierałby tylko hie­rarchicznie uszeregowany wykaz inwestycji, które w danej jednostce po­winny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Faktyczne tempo realizacji WPI musi być i tak na bieżąco dostosowywane do możliwości finansowych. Inwestycje publiczne (przede wszystkim na szczeblu samorządowym) często finansowane są przy użyciu obcych środków. Daje to duże możliwo­ści przyspieszenia i usprawnienia procesów inwestycyjnych, wymaga jed­nak dużej ostrożności i stałej kontroli skutków zaciągania zobowiązań.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: