//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2015

LIMIT WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ

Czerwiec 30th, 2015 Brak komentarzy
  • Obowiązuje zasada podziału ryzyka: poręczenia i gwarancje mogą być udzielane do wysokości 60% pozostającej do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami lub 60% zobowiązań wynikających z emisji obligacji; w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wartości wyższej niż 60%;poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, jak i państwowych osób prawnych muszą być udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.Limit wartości zobowiązań, które w danym roku budżetowym mogą być objęte gwarancjami i poręczeniami. W 2006 r. limit ten wynosi 17 mld zł. Doświadczenie uczy, że limity ustalane w ustawie budżetowej nie są całko­wicie wykorzystywane

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Czerwiec 17th, 2015 Brak komentarzy

Wydatkami majątkowymi nazywa się wydatki publiczne na: zakup rzeczowych lub finansowych składników majątkowych dla jednostki sektora finansów publicznych dokonującej wydatku,dotacje przeznaczone na wydatki inwestycyjne innych podmiotów.Sektor finansów publicznych nie może sprawnie działać bez rozsądnie prowadzonych inwestycji. Środki rzeczowe niezbędne do wykonywania za­dań publicznych zużywają się, nowe potrzeby i zadania pociągają za sobą ko­nieczność stworzenia materialnych podstaw ich wykonywania. W Polsce do wymienionych przesłanek wskazujących na znaczenie inwestycji dla spraw­nego działania sektora finansów publicznych dochodzi jeszcze trzecia — ogromne braki szeroko rozumianej infrastruktury. Z trwającego ponad 40 lat okresu planowej gospodarki socjalistycznej Polska, w oficjalnej propagandzie kreowana na ekonomiczną potęgę, wyszła zdewastowana.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRESJA POTRZEB

Czerwiec 6th, 2015 Brak komentarzy

Nie mieliśmy nie tylko autostrad, ale nawet przyzwoitych dróg, katastrofalny był stan zaopatrzenia w wodę (i to nie tylko na wsi, ale w mniejszych miastach), środowisko było zniszczone, przez zaniedbania w remontach i bieżącej eksploatacji niszczały szkoły, szpitale (często rów­nież źle wyposażone), budynki urzędów i komunalne budynki mieszkalne. Pod względem gęstości sieci telefonicznej Polska wyprzedzała w Europie jedynie Albanię — i to tylko nieznacznie.Uzupełnienie braków w infrastrukturze było potrzebą chwili i jednym z najpoważniejszych zadań podjętych przez władze publiczne po roku 1989. Efekty — zwłaszcza w tworzeniu infrastruktury lokalnej — już po 2-3 la­tach były imponujące. Presja potrzeb była jednak nadal duża. Skutkiem było kilka spektakular­nych błędów w polityce inwestycyjnej  i zachwianie równowagi między in­tensywnością prowadzonych (a przynajmniej uruchamianych) inwestycji a możliwościami ich finansowania. Jeśli dodamy do tego brak sprawnego mechanizmu koordynacji inwestycji w infrastrukturę, to oczywiste jest, że żywiołowe nadrabianie braków w infrastrukturze musiało doprowadzić do problemów w finansach publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: