//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2015

ZASADY DOTYCZĄCE TRYBU I WARUNKÓW UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Lipiec 13th, 2015 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą z 8 maja 1997 r. poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa mogą dotyczyć: spłaty kredytów,wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczają­cych przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem waluto­wym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Pań­stwa kredytem lub emisją obligacji.Przewidziano również możliwość udzielenia gwarancji wypłaty odszko­dowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe — w ten sposób Skarb Państwa może odgrywać rolę instytucji ubezpieczeniowej.Najważniejsze zasady dotyczące trybu i warunków udzielania gwaran­cji i poręczeń są następujące:o uzyskanie poręczenia lub gwarancji mogą ubiegać się podmioty bez względu na formę prawną oraz strukturę własności;wnioskowana kwota poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa musi przekraczać 5 min euro;decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia poręczenia lub gwaran­cji jest podejmowana po analizie finansowej przedsięwzięcia, którego dotyczy zobowiązanie będące przedmiotem wniosku o poręczenie (gwa­rancję) oraz po analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, za którego zobowiązania ma być udzielone poręczenie lub gwarancja. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

KOMU MOŻNA A KOMU NIE

Lipiec 9th, 2015 Brak komentarzy
  • Poręczenia ani gwarancji nie wolno udzielić, jeśli z analizy złożone­go wniosku wynika niezdolność podmiotu do spłaty zobowiązań obję­tych poręczeniem lub gwarancją;poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej; Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może odstąpić od tego wymogu w przypadku po­ręczenia lub gwarancji udzielanych międzynarodowej instytucji finan­sowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którą podpisa­ła umowę o współpracy;skuteczność udzielonego poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej w wysokości uzależnionej od kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją;warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez dłużnika zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: