//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2015

W MOMENCIE WYKUPIENIA BONU

Sierpień 28th, 2015 Brak komentarzy

Dyskonto zaliczane jest do wydatków na obsługę długu w momencie wykupienia bonu. Oznacza to, że całą operację ujmuje się w ewidencji księ­gowej w taki sposób: w dniu sprzedania bonu odnotowujemy zaciągnięcie zobowiązania w wysokości faktycznie zapłaconej ceny (w naszym przykładzie — 9 910 zł),w dniu wykupu bonu odnotowujemy spłatę zobowiązania w wyso­kości ceny zapłaconej przez nabywcę (9 910 zł) i wydatek (koszt obsłu­gi długu) w wysokości udzielonego dyskonta (90 zł). Alternatywną metodą byłoby odnotowanie — w momencie sprzedaży — zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nominalnej wartości bonu (10000 zł) i jednoczesnego wypłacenia odsetek (90 zł), a następnie odnotowanie — w mo­mencie wykupu bonu przez nabywcę — spłaty zobowiązania w wysokości nominalnej wartości bonu (10000 zł).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SENS DOKONANEJ OPERACJI

Sierpień 16th, 2015 Brak komentarzy

Łatwo możemy sprawdzić, że obie me­tody prawidłowo opisują sens dokonanej operacji, z tym że: w przypadku pierwszym przyjęte do ewidencji zobowiązanie nie od­powiada wartości wyemitowanego bonu,w drugim przypadku odnotowujemy „wirtualny” wydatek, który nie ma odbicia w faktycznie dokonanej wypłacie.Zauważmy też, że pierwszy z omówionych sposobów ujęcia operacji sprzedaży bonu skarbowego z dyskontem jest dla budżetu państwa korzyst­niejszy w tym sensie, że dokonanie wydatku następuje później — w mo­mencie wykupu bonu, a nie przy jego sprzedaży, niższe jest też formalnie ujęte w ewidencji budżetowej zadłużenie. Przykład ten pokazuje zarazem, że kasowe ujęcie wydatków budżetowych nie jest tak proste i jednoznaczne, jak można przypuszczać.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sierpień 11th, 2015 Brak komentarzy

Udzielając poręczenia lub gwarancji, podmiot sektora finansów publicz­nych zobowiązuje się do wykonania zobowiązania ciążącego na dłużniku, je­śli nie uczyni tego sam dłużnik. Kwoty wypłacone w wyniku udzielonego wcześniej poręczenia (gwarancji) stają się wierzytelnością (należnością) Skarbu Państwa od dłużnika-beneficjenta poręczenia, a organy administracji rządowej mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do odzyskania wypłaconej kwoty. Oczywiście, działania te nie zawsze mogą być skuteczne. Poręczenia i gwarancje są formą wspierania podmiotów, których zobo­wiązania zostały poręczone. Istota poręczeń polega na tym, że zmniejszają one ponoszone przez wierzyciela ryzyko. Dla podmiotów w słabej kondycji finansowej poręczenie Skarbu Państwa może być jedynym sposobem na uzyskanie kredytu bankowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM

Sierpień 2nd, 2015 Brak komentarzy

Udzielanie poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów pu­blicznych regulują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektó­re osoby prawne. Ustawa ta określa dopuszczalne formy poręczeń i gwa­rancji udzielanych przez podmioty sektora finansów publicznych, a także tryb postępowania przy udzielaniu gwarancji i poręczeń. W ustawie zawar­to też przepisy dotyczące zasobu majątkowego Skarbu Państwa, tworzące­go wyodrębnioną część aktywów Skarbu Państwa. Z zasobu majątkowego Skarbu Państwa winny być pokrywane płatności wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Wyodrębnienie zasobu nie zmie­nia faktu, że za udzielone poręczenia i gwarancje Skarb Państwa odpowia­da całym swoim majątkiem. Brak dostatecznych środków w zasobie mająt­kowym nie daje więc Skarbowi Państwa prawa uchylenia się od spłaty poręczonego zobowiązania.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: