Archive for Wrzesień, 2015

KWOTA PRZEZNACZONA NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Czynnikami powodującymi niepewność co do kwoty, jaką trzeba będzie przeznaczyć na obsługę długu publiczne­go, są w szczególności: zaciąganie kredytów (lub emitowanie papierów wartościowych) w walutach obcych, czego skutkiem jest to, że płatności odsetkowe są uzależnione od zmian kursu złotego do waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie,zaciąganie kredytów i pożyczek lub emitowanie papierów warto­ściowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, której poziomu nie można określić przed rozpoczęciem roku budżetowego, finansowanie deficytu budżetowego za pomocą papierów wartościo­wych sprzedawanych w formie aukcyjnej, a więc przy oprocentowaniu ustalanym przy każdym terminie sprzedaży.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ODSETKI OD ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ

W praktyce sektora finansów publicznych spotyka się dwie formy opro­centowania zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych przez pod­mioty publiczne papierów wartościowych:bezpośrednie płatności odsetkowe,tzw. dyskonto, stosowane jako forma oprocentowania papierów war­tościowych.Bezpośrednie płatności odsetkowe polegają na wypłacaniu odsetek wie­rzycielowi w ustalonych terminach (raz na rok, raz na kwartał, raz na mie­siąc, przy spłacie zobowiązania itd.). Oprocentowanie w formie dyskonta polega natomiast na tym, iż papier wartościowy sprzedawany jest po cenie niższej od jego wartości nominalnej. Różnicę między ceną sprzedaży a war­tością nominalną, którą wierzyciel otrzyma, gdy przedstawi nabyty uprzed­nio papier wartościowy do wykupu, możemy traktować jako oprocentowa­nie długu zaciągniętego przez podmiot emitujący ten papier wartościowy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.