//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2015

SPOŚRÓD WIELU PRZEPISÓW

Październik 23rd, 2015 Brak komentarzy

Spośród wielu przepisów regulujących zasady dokonywania bieżących wydatków jednostek sektora finansów publicznych największe znaczenie mają:regulacje płacowe, określające dla poszczególnych grup jednostek sektora finansów publicznych wielkość wynagrodzeń należnych pra­cownikom zatrudnionym na stanowiskach wyszczególnionych w tabe­lach płacowych,przepisy dotyczące zamówień publicznych, dla których podstawą jest ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.Regulacje płacowe dotyczące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo rozproszone. Oprócz kilku ustaw określających ogólne zasady kształtowania wynagrodzeń w niektórych rodzajach jednostek sektora finan­sów publicznych funkcjonuje ogromna liczba aktów niższego rzędu, za­wierających tabele wynagrodzeń dla pewnych grup rodzajów jednostek — i właśnie te akty w zasadniczy sposób decydują o wynagrodzeniach w po­szczególnych jednostkach.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Październik 14th, 2015 Brak komentarzy

Regulacje zawarte w ustawie — Prawo zamówień publicznych mają dwa zasadnicze cele: zapewnić nabywanie towarów i usług przez jednostki sektora finan­sów publicznych za możliwie niskie ceny,zapewnić przestrzeganie zasady równego dostępu różnych pod­miotów do wykonywania zadań na rzecz władz publicznych, przy czymod 1 maja 2004 r. — zasada ta rozciąga się na wszystkie podmioty działające w krajach członkowskich Unii Europejskiej.Dążeniu do nabycia potrzebnych towarów i usług po możliwie niskich cenach służy przede wszystkim uznanie trybu przetargowego (przetargu nie­ograniczonego lub — w ściśle określonych przypadkach — przetargu ogra­niczonego) za podstawowy tryb udzielania zamówień. Zastosowanie innych trybów udzielania zamówień publicznych:negocjacji z ogłoszeniem,negocjacji bez ogłoszenia,zamówienia z wolnej ręki (tzn. po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą), dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przesłanka­mi zastosowania takiego trybu są m.in. niska wartość zamówienia, koniecz­ność natychmiastowego dokonania zamówienia.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

RÓWNY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Październik 2nd, 2015 Brak komentarzy

Zapewnieniu ochrony konkurencji i równego dostępu do wykonywania zadań publicznych służą następujące zasady ustanowione w ustawie — Pra­wo zamówień publicznych: obowiązek opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której najważniejszych elementów należy opis przedmiotu zamówienia oraz „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wy­borze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oce­ny ofert”,obowiązek zamieszczenia, w przewidzianych w ustawie przypad­kach, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (publikowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), a w przypadku zamówień o większej wartości — również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,obowiązek ogłoszenia wyników postępowania.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Październik 1st, 2015 Brak komentarzy

Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują: odsetki od zaciągniętych zobowiązań,wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych.Przypomnieć warto jeszcze raz, że wydatkami publicznymi są tylko płatności odsetkowe, nie zaliczamy natomiast do wydatków spłat zaciągnię­tych wcześniej zobowiązań — tak jak nie zaliczaliśmy do dochodów pu­blicznych kwot uzyskanych dzięki zaciąganiu tych zobowiązań.Wydatki na obsługę długu publicznego zaliczamy do wydatków sztywnych, czyli takich, które bezwzględnie muszą być poniesione w ści­śle określonej kwocie i terminie, wynikających albo z treści zawartej umo­wy kredytu (pożyczki), albo z ustalonych warunków emisji papierów war­tościowych. Nie znaczy to jednak, że wielkość wydatków na obsługę długu publicznego można ze stuprocentową dokładnością ustalić przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: