Archive for Październik, 2015

SPOŚRÓD WIELU PRZEPISÓW

Spośród wielu przepisów regulujących zasady dokonywania bieżących wydatków jednostek sektora finansów publicznych największe znaczenie mają:regulacje płacowe, określające dla poszczególnych grup jednostek sektora finansów publicznych wielkość wynagrodzeń należnych pra­cownikom zatrudnionym na stanowiskach wyszczególnionych w tabe­lach płacowych,przepisy dotyczące zamówień publicznych, dla których podstawą jest ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.Regulacje płacowe dotyczące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo rozproszone. Oprócz kilku ustaw określających ogólne zasady kształtowania wynagrodzeń w niektórych rodzajach jednostek sektora finan­sów publicznych funkcjonuje ogromna liczba aktów niższego rzędu, za­wierających tabele wynagrodzeń dla pewnych grup rodzajów jednostek — i właśnie te akty w zasadniczy sposób decydują o wynagrodzeniach w po­szczególnych jednostkach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Regulacje zawarte w ustawie — Prawo zamówień publicznych mają dwa zasadnicze cele: zapewnić nabywanie towarów i usług przez jednostki sektora finan­sów publicznych za możliwie niskie ceny,zapewnić przestrzeganie zasady równego dostępu różnych pod­miotów do wykonywania zadań na rzecz władz publicznych, przy czymod 1 maja 2004 r. — zasada ta rozciąga się na wszystkie podmioty działające w krajach członkowskich Unii Europejskiej.Dążeniu do nabycia potrzebnych towarów i usług po możliwie niskich cenach służy przede wszystkim uznanie trybu przetargowego (przetargu nie­ograniczonego lub — w ściśle określonych przypadkach — przetargu ogra­niczonego) za podstawowy tryb udzielania zamówień. Zastosowanie innych trybów udzielania zamówień publicznych:negocjacji z ogłoszeniem,negocjacji bez ogłoszenia,zamówienia z wolnej ręki (tzn. po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą), dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przesłanka­mi zastosowania takiego trybu są m.in. niska wartość zamówienia, koniecz­ność natychmiastowego dokonania zamówienia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RÓWNY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapewnieniu ochrony konkurencji i równego dostępu do wykonywania zadań publicznych służą następujące zasady ustanowione w ustawie — Pra­wo zamówień publicznych: obowiązek opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której najważniejszych elementów należy opis przedmiotu zamówienia oraz „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wy­borze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oce­ny ofert”,obowiązek zamieszczenia, w przewidzianych w ustawie przypad­kach, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (publikowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), a w przypadku zamówień o większej wartości — również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,obowiązek ogłoszenia wyników postępowania.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują: odsetki od zaciągniętych zobowiązań,wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych.Przypomnieć warto jeszcze raz, że wydatkami publicznymi są tylko płatności odsetkowe, nie zaliczamy natomiast do wydatków spłat zaciągnię­tych wcześniej zobowiązań — tak jak nie zaliczaliśmy do dochodów pu­blicznych kwot uzyskanych dzięki zaciąganiu tych zobowiązań.Wydatki na obsługę długu publicznego zaliczamy do wydatków sztywnych, czyli takich, które bezwzględnie muszą być poniesione w ści­śle określonej kwocie i terminie, wynikających albo z treści zawartej umo­wy kredytu (pożyczki), albo z ustalonych warunków emisji papierów war­tościowych. Nie znaczy to jednak, że wielkość wydatków na obsługę długu publicznego można ze stuprocentową dokładnością ustalić przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.