//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2015

CO ZALICZAMY DO DOTACJI CELOWYCH?

Listopad 20th, 2015 Brak komentarzy

Do grupy dotacji celowych zaliczamy m.in.:dotacje na pierwsze wyposażenie zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych w środki obrotowe,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inspekcji i straży,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinan­sowanie ich zadań własnych (bieżących lub inwestycyjnych),dotacje na finansowanie zadań z zakresu mecenatu państwa nad kul­turą,dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re­alizacji organizacjom pozarządowym oraz organizacjom kościelnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,dotacje celowe dla przedsiębiorców na realizację inwestycji w zakre­sie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,dotacje celowe na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE PODMIOTOWE

Listopad 19th, 2015 Brak komentarzy

Znacznie mniejsze znaczenie mają dotacje podmiotowe, czyli dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych oraz — znacznie rza­dziej —jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Są one dziś uży­wane głównie jako instrument stałego dofinansowania tych jednostek sekto­ra finansów publicznych, które formalnie są odrębnymi osobami prawnymi, mając przy tym status podmiotów samodzielnych finansowo (samofinansu­jących), lecz które, ze względu na charakter prowadzonej działalności nie mogą sfinansować swoimi przychodami wszystkich niezbędnych kosztów działalności. Najlepszym przykładem są tu instytucje kultury, a także uczel­nie państwowe.  Dotacje podmiotowe z budżetu państwa mogą być udzielane wyłącznie na cele i w zakresie określonym w ustawach innych niż ustawa budżetowa lub w umowach międzynarodowych. Przepis ten chroni przed często po­dejmowanymi próbami „wciśnięcia” do budżetu państwa na etapie prac sejmowych — dotacji dla konkretnego przedsiębiorstwa „w potrzebie”.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Listopad 16th, 2015 Brak komentarzy

Zanikającym rodzajem dotacji są też dotacje przedmiotowe. Wykorzy­stywane są one najczęściej do wyrównywania producentom (usługodaw­com) strat spowodowanych obowiązkiem stosowania cen urzędowych (ustalanych administracyjnie) — ceny urzędowe ustalane są zazwyczaj na poziomie znacznie odbiegającym (w dół) od ceny rynkowej, a często rów­nież na poziomie niższym od kosztów produkcji (na tym polega zresztą sens cen urzędowych). Gdyby, wprowadzając zaniżoną cenę urzędową, nie ustanowiono jednocześnie dopłat (dotacji) do produkcji danego wyro­bu, efektem byłoby prawdopodobnie zniknięcie tego towaru z oficjalnego rynku. Konstrukcja dotacji przedmiotowych opiera się na dwóch podstawo­wych zasadach:do otrzymania dotacji przedmiotowej uprawnieni są wszyscy produ­cenci dotowanego towaru (usługi),wysokość dotacji określa się według jednolitej stawki na jednostkę produktu (usługi), dzięki czemu fakt udzielania dotacji nie zakłóca kon­kurencji między producentami dotowanego towaru (usługi), choć prefe­ruje producentów danego towaru względem producentów innych dóbr (mogąc sprzedawać po niższej cenie możemy liczyć na większy popyt i na większe obroty).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

KOMU UDZIELANE SĄ DOTACJE PRZEDMIOTOWE?

Listopad 10th, 2015 Brak komentarzy

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza również udzielanie dotacji przedmiotowych dla: państwowych zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych,różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa,publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Mini­stra Obrony Narodowej.Wykaz towarów i usług, do których udzielane są dotacje przedmiotowe z budżetu państwa oraz łączne kwoty tych dotacji określa ustawa budże­towa. Stawki dotacji ustalane są w większości przypadków przez Ministra Finansów, wyjątki stanowią dotacje do zadań na rzecz rolnictwa (ustała je minister właściwy do spraw rolnictwa) oraz dotacje do podręczników, usta­lane przez ministra (albo ministrów) właściwego do spraw oświaty i wycho­wania oraz do spraw szkolnictwa wyższego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

Listopad 2nd, 2015 Brak komentarzy

Świadczeniami pieniężnymi na rzecz osób ludności są środki publiczne wypłacane osobom fizycznym, niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Mogą one być przekazywane albo bezpośrednio (jak np. w przypad­ku emerytur), albo pośrednio — tak jak np. w przypadku:dopłat do indywidualnych wydatków na budownictwo mieszkanio­we, przekazywanych uprawnionym osobom fizycznym za pośrednic­twem banków,dopłat do leków, przekazywanych osobom nabywającym leki bez­płatnie lub po obniżonej cenie, za pośrednictwem aptek,zasiłków rodzinnych, wypłacanych uprawnionym osobom przez za­kłady pracy.We wszystkich wymienionych powyżej przykładach świadczeń przeka­zywanych pośrednio podmioty wypłacające świadczenia faktycznie zobli­gowane są do kredytowania instytucji publicznych — najpierw wypłacają świadczenia osobom uprawnionym, potem — występują o ich refundację ze środków publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: