//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2015

WYDATKI RZECZOWE

Listopad 26th, 2015 Brak komentarzy

Wydatki rzeczowe jednostek sektora finansów publicznych są co do rodzaju tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są ich zadania, a asortyment towarów nabywanych przez instytucje publiczne jest prawdopodobnie szerszy niż asortyment zakupów dokonywanych przez gospodarstwa do­mowe. Inna jest natomiast struktura tych zakupów niewątpliwie w wydat­kach sektora finansów publicznych udział żywności (a jeszcze bardziej — używek) jest niższy niż w koszyku przeciętnego gospodarstwa domowe­go. Nie ma jednak precyzyjnych danych o tej strukturze, w rezultacie nie potrafimy też precyzyjnie obliczyć deflatorów wydatków rzeczowych, czyli wskaźników obrazujących zmiany wartości wydatków rzeczowych spowodowanych zmianami cen. Posługiwanie się przy planowaniu i ana­lizie wydatków rzeczowych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest więc uproszczeniem, wymuszonym brakiem bar­dziej precyzyjnych danych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NAJWIĘKSZY PROBLEM ZWIĄZANY Z WYDATKAMI BIEŻĄCYMI JEDNOSTEK

Listopad 25th, 2015 Brak komentarzy

Największym problemem związanym z wydatkami bieżącymi jednostek sektora finansów publicznych jest to, że mają one tendencję do odrywania się od zadań, którym powinny służyć. Jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, wydatki publiczne ponoszone są zawsze w celu wykonania pewnych zadań publicznych. Wyraźnie widoczna jest skłonność do tego, by za podstawowe uzasadnienie dokonywania wydatków bieżących uznawać „utrzymanie funkcjonowania jednostki” — oznacza to, że działanie administracji staje się celem samym w sobie, jednostka wygrywa ze swoimi zadaniami. Nieste­ty, podejście do problemu funkcjonowania instytucji publicznej wyrażające się stwierdzeniem: „Jak dobrze by się nam pracowało, gdyby nie petenci” , nie jest tylko anegdotą — takie myślenie często objawia się w planowaniu wydatków publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODŁOŻE PROBLEMU

Listopad 11th, 2015 Brak komentarzy

Podłożem tego problemu jest z jednej strony utrzymujący się nadal ogromny wpływ różnych środowisk zawodowych, energicznie broniących swojej pozycji i interesów ekonomicznych, na funkcjonowanie sfery pu­blicznej i jej finanse, z drugiej — brak w procedurach zarządzania finansami publicznymi (i szerzej — w procedurach zarządzania działalnością instytu­cji publicznych) konsekwentnego stosowania podejścia opartego na wyzna­czaniu i egzekwowaniu zadań, które winny być wykonane. Podstawową kwestią jest więc dziś ścisłe związanie wydatków na funk­cjonowanie instytucji publicznych z ich zadaniami i rozliczanie wykonania tych zadań. Bez tego ścisłe egzekwowanie przepisów określających zasady dokonywania wydatków bieżących nie będzie skutecznie chroniło przed nieefektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: