//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2015

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

Grudzień 30th, 2015 Brak komentarzy

W przypadku dopłat do leków i dopłat do wydatków na budownictwo mieszkaniowe również sama wypłata jest „pośrednia” i po­lega na pobraniu od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia kwoty niższej, niż należna w innych przypadkach (wydanie leku po obniżonej ce­nie, obniżenie oprocentowania kredytów mieszkaniowych). Najważniejszymi (pochłaniającymi największe kwoty wydatków pu­blicznych) świadczeniami pieniężnymi na rzecz ludności są:emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego oraz emerytury i ren­ty dla żołnierzy (funkcjonariuszy) tzw. służb mundurowych,inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego (świadczenia choro­bowe i wypadkowe),świadczenia rodzinne (m.in. zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Grudzień 25th, 2015 Brak komentarzy

W odróżnieniu od dwóch poprzednio omawianych grup wydatków (do­tacji i subwencji oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych) wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych stanowią bezpośredni koszt funk­cjonowania sektora finansów publicznych. Są to wydatki, jakie muszą byc ponoszone, by możliwa była działalność instytucji publicznych. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych obejmują trzypodstawowe grupy:wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia (uposażenia) osob pracują­cych lub pełniących służbę w tych jednostkach, wraz ze wszystkimi na­łożonymi na pracodawcę obciążeniami wynagrodzeń (składki na ubez­pieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych), nazywane pochodnymi od wynagro­dzeń, a także wynagrodzenia (honoraria) wypłacane innym osobom (np. na podstawie umów zlecenia) oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (np. za rezygnację z kwatery służbowej, na zakup umundurowania itp.),wydatki rzeczowe, czyli wydatki na zakup towarów i usług niezbęd­nych do funkcjonowania jednostek,inne wydatki, takie jak różnego rodzaju podatki, opłaty i składki ob­ciążające jednostki sektora finansów publicznych, stanowiące — poza nielicznymi przypadkami — niewielką część ogólnej kwoty wydatków jednostek.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NAJWIĘKSZY UDZIAŁ WYDATKÓW

Grudzień 11th, 2015 Brak komentarzy

Na zasadzie wyjątku do wydatków bieżących zalicza się zakup specja­listycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad­ministracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywia­du, w budżetach wojewodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Urzędach Kontroli Skarbowej. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo zróżnicowane — tak co do proporcji wydatków osobowych i rzeczowych, jak i co do rodzaju ponoszonych wydatków rzeczowych. Największym udziałem wydatków osobowych charakteryzują się szkoły podstawowe i gimnazja (ok. 80% ich wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne). W urzędach administracji publicznej wydatki rzeczowe i osobowe mają (średnio) podobne wielkości, stosunkowo mały jest udział wynagrodzeń w placówkach służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: