Archive for Grudzień, 2015

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

W przypadku dopłat do leków i dopłat do wydatków na budownictwo mieszkaniowe również sama wypłata jest „pośrednia” i po­lega na pobraniu od osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia kwoty niższej, niż należna w innych przypadkach (wydanie leku po obniżonej ce­nie, obniżenie oprocentowania kredytów mieszkaniowych). Najważniejszymi (pochłaniającymi największe kwoty wydatków pu­blicznych) świadczeniami pieniężnymi na rzecz ludności są:emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego oraz emerytury i ren­ty dla żołnierzy (funkcjonariuszy) tzw. służb mundurowych,inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego (świadczenia choro­bowe i wypadkowe),świadczenia rodzinne (m.in. zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

W odróżnieniu od dwóch poprzednio omawianych grup wydatków (do­tacji i subwencji oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych) wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych stanowią bezpośredni koszt funk­cjonowania sektora finansów publicznych. Są to wydatki, jakie muszą byc ponoszone, by możliwa była działalność instytucji publicznych. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych obejmują trzypodstawowe grupy:wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia (uposażenia) osob pracują­cych lub pełniących służbę w tych jednostkach, wraz ze wszystkimi na­łożonymi na pracodawcę obciążeniami wynagrodzeń (składki na ubez­pieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych), nazywane pochodnymi od wynagro­dzeń, a także wynagrodzenia (honoraria) wypłacane innym osobom (np. na podstawie umów zlecenia) oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (np. za rezygnację z kwatery służbowej, na zakup umundurowania itp.),wydatki rzeczowe, czyli wydatki na zakup towarów i usług niezbęd­nych do funkcjonowania jednostek,inne wydatki, takie jak różnego rodzaju podatki, opłaty i składki ob­ciążające jednostki sektora finansów publicznych, stanowiące — poza nielicznymi przypadkami — niewielką część ogólnej kwoty wydatków jednostek.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NAJWIĘKSZY UDZIAŁ WYDATKÓW

Na zasadzie wyjątku do wydatków bieżących zalicza się zakup specja­listycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad­ministracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywia­du, w budżetach wojewodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Urzędach Kontroli Skarbowej. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo zróżnicowane — tak co do proporcji wydatków osobowych i rzeczowych, jak i co do rodzaju ponoszonych wydatków rzeczowych. Największym udziałem wydatków osobowych charakteryzują się szkoły podstawowe i gimnazja (ok. 80% ich wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne). W urzędach administracji publicznej wydatki rzeczowe i osobowe mają (średnio) podobne wielkości, stosunkowo mały jest udział wynagrodzeń w placówkach służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.