//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2016

KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Styczeń 25th, 2016 Brak komentarzy

Zauważmy, że można to interpretować jako „spisanie” (umorzenie) peł­nej wartości nowego majątku już w momencie jego zakupu. Traktowanie za­kupu majątku rzeczowego jako wydatku nie zniekształca przy tym łącznej kwoty wydatków, lecz powoduje, że są ewidencjonowane z wyprzedzeniem w stosunku do opisanego powyżej schematu uznawania za wydatki kolej­nych rat umorzenia początkowej wartości środka trwałego.Wydatki publiczne klasyfikować można na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma oczywiście klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami pu­blicznymi, sprawne zarządzanie i kontrola wydatków publicznych wymaga też ścisłego rozgraniczania wydatków, za które odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z zarządzaniem środkami publiczny­mi równie istotny jest jednak podział wydatków publicznych według ich ro­dzajów, w którym wydatki identyfikowane są przez takie cechy jak rodzaj nabywanych dóbr oraz charakter relacji między podmiotem dokonującym wydatku i jego „odbiorcą”. Taką właśnie klasyfikacją posłużymy się w dal­szym opisie wydatków publicznych.Wyróżnimy sześć podstawowych rodzajów wydatków:dotacje i subwencje,świadczenia pieniężne na rzecz ludności,wydatki bieżące jednostek sektora publicznego,obsługę długu publicznego,wydatki majątkowe,składki na rzecz instytucji Unii Europejskiej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Styczeń 20th, 2016 Brak komentarzy

Mimo ogromnej różnorodności wydatków publicznych istnieją pewne ogólne, ale bardzo istotne zasady, tworzące podstawę dla szczegółowych uregulowań dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków lub wydat­ków dokonywanych przez pewne jednostki sektora finansów publicznych.Zasady te zostały sformułowane w art. 35 i 39 ustawy o finansach pu­blicznych. Zgodnie z tymi przepisami:wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości usta­lonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorzą­du terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów pu­blicznych,jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgod­nie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatkówwydatki publiczne powinny być dokonywane:w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwa­nia najlepszych efektów z danych nakładów;w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,wydatki finansowane środkami pochodzącymi ze źródeł za­granicznych są dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu,z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o finansach publicznych, wydatki publiczne muszą być dokonane w tym ro­ku, na który zostały zaplanowane.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SPOSÓB SFORMUŁOWANIA PRZEPISÓW

Styczeń 10th, 2016 Brak komentarzy

Podkreślić warto, że przepisy te w wyraźny sposób formułują nakaz po­szukiwania możliwie efektywnych sposobów gospodarowania środkami pu­blicznymi. Sformułowanie tej zasady jest dość zaskakujące (bardziej logicz­ny byłby postulat dążenia do uzyskania zakładanych efektów przy możliwie małych nakładach), ale istotne jest, że wyraźnie wskazano na konieczność sformułowania kryteriów (efektów) oceny dokonywanych wydatków i ko­nieczność rozpatrywania różnych sposobów realizacji założonych celów. Oznacza to w szczególności, że przed dokonaniem wydatku powinniśmy każdorazowo rozważyć, czy nie istnieją alternatywne i tańsze metody wy­konania tego samego zadania publicznego. Zauważmy też, że w odniesieniu do wydatków finansowanych środka­mi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, ustawa o finansach publicznych jednoznacznie formułuje zasadę, że procedury wydatkowe wymagane przez instytucję przekazującą środki mają pierwszeństwo przed procedurami okre­ślonymi w prawie polskim.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE I SUBWENCJE

Styczeń 9th, 2016 Brak komentarzy

W grupie wydatków publicznych określanych jako dotacje i subwencje, wskazać można trzy wyraźnie odrębne grupy wydatków, różniące się przede wszystkim charakterem relacji między podmiotem dotującym i podmiotem dotowanym:dotacje stanowiące pomoc udzielaną ze środków publicznych pod­miotom spoza tego sektora (przedsiębiorstwom, organizacjom społecz­nym, stowarzyszeniom, partiom politycznym) i służące finansowemu wsparciu własnych zadań podmiotów dotowanych,dotacje i subwencje służące redystrybucji środków wewnątrz sekto­ra finansów publicznych oraz zapewnieniu dotowanym podmiotom (lub jednostkom) sektora finansów publicznych środków finansowych nie­zbędnych do wykonania nałożonych na nie zadań publicznych,dotacje stanowiące formę zapłaty za usługi wykonywane na rzecz podmiotu dotującego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: