Archive for Styczeń, 2016

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Zanikającym rodzajem dotacji są też dotacje przedmiotowe. Wykorzy­stywane są one najczęściej do wyrównywania producentom (usługodaw­com) strat spowodowanych obowiązkiem stosowania cen urzędowych (ustalanych administracyjnie) — ceny urzędowe ustalane są zazwyczaj na poziomie znacznie odbiegającym (w dół) od ceny rynkowej, a często rów­nież na poziomie niższym od kosztów produkcji (na tym polega zresztą sens cen urzędowych). Gdyby, wprowadzając zaniżoną cenę urzędową, nie ustanowiono jednocześnie dopłat (dotacji) do produkcji danego wyro­bu, efektem byłoby prawdopodobnie zniknięcie tego towaru z oficjalnego rynku. Konstrukcja dotacji przedmiotowych opiera się na dwóch podstawo­wych zasadach:do otrzymania dotacji przedmiotowej uprawnieni są wszyscy produ­cenci dotowanego towaru (usługi),wysokość dotacji określa się według jednolitej stawki na jednostkę produktu (usługi), dzięki czemu fakt udzielania dotacji nie zakłóca kon­kurencji między producentami dotowanego towaru (usługi), choć prefe­ruje producentów danego towaru względem producentów innych dóbr (mogąc sprzedawać po niższej cenie możemy liczyć na większy popyt i na większe obroty).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KOMU UDZIELANE SĄ DOTACJE PRZEDMIOTOWE?

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza również udzielanie dotacji przedmiotowych dla: państwowych zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych,różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa,publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Mini­stra Obrony Narodowej.Wykaz towarów i usług, do których udzielane są dotacje przedmiotowe z budżetu państwa oraz łączne kwoty tych dotacji określa ustawa budże­towa. Stawki dotacji ustalane są w większości przypadków przez Ministra Finansów, wyjątki stanowią dotacje do zadań na rzecz rolnictwa (ustała je minister właściwy do spraw rolnictwa) oraz dotacje do podręczników, usta­lane przez ministra (albo ministrów) właściwego do spraw oświaty i wycho­wania oraz do spraw szkolnictwa wyższego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE NA RZECZ LUDZKOŚCI

Świadczeniami pieniężnymi na rzecz osób ludności są środki publiczne wypłacane osobom fizycznym, niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Mogą one być przekazywane albo bezpośrednio (jak np. w przypad­ku emerytur), albo pośrednio — tak jak np. w przypadku:dopłat do indywidualnych wydatków na budownictwo mieszkanio­we, przekazywanych uprawnionym osobom fizycznym za pośrednic­twem banków,dopłat do leków, przekazywanych osobom nabywającym leki bez­płatnie lub po obniżonej cenie, za pośrednictwem aptek,zasiłków rodzinnych, wypłacanych uprawnionym osobom przez za­kłady pracy.We wszystkich wymienionych powyżej przykładach świadczeń przeka­zywanych pośrednio podmioty wypłacające świadczenia faktycznie zobli­gowane są do kredytowania instytucji publicznych — najpierw wypłacają świadczenia osobom uprawnionym, potem — występują o ich refundację ze środków publicznych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.