//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2016

ZAKRES I KLASYFIKACJA WYDATKÓW

Luty 26th, 2016 Brak komentarzy

Intuicyjnie zrozumiałe pojęcie wydatków publicznych wymaga formal­nej definicji. Dla analizy sytuacji finansów publicznych definicja ta ma istotne znaczenie, gdyż od tego, jak określimy zakres pojęciowy terminu wydatki publiczne, zależy interpretacja kluczowego dla finansów publicz­nych pojęcia wyniku (deficytu lub nadwyżki) sektora finansów publicznych. Przez analogię do sformułowanej w poprzednim rozdziale definicji do­chodów publicznych (wpływy zwiększające majątek) wydatki publiczne de­finiować powinniśmy — pamiętając o przyjętej konwencji kasowego ujęcia dochodów i wydatków publicznych — jako operacje zmniejszające stan środków pieniężnych w dyspozycji podmiotów sektora finansów publicz­nych i jednocześnie zmniejszające — w ujęciu bilansowym — majątek pod­miotów sektora finansów publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOKONANIE WYDATKU INWESTYCYJNEGO

Luty 12th, 2016 Brak komentarzy

Zauważmy najpierw, że dokonanie wydatku inwestycyjnego nie zmniej­sza majątku publicznego, gdyż zmniejszeniu zasobów pieniężnych towarzy­szy wzrost wartości majątku rzeczowego. Można byłoby zatem uznać, że rozchody na zakup składników majątkowych nie są wydatkami. Jednak ma­jątek rzeczowy zużywa się, a w ewidencji księgowej jest to odnotowywane przez stopniowe umarzanie wartości majątku. Logiczne byłoby więc, by ja­ko wydatek traktować nie wypłatę środków pieniężnych na zakup rzeczo­wych składników majątku, a dopiero sukcesywnie dokonywane umorzenia. To jednak złamałoby konwencję ujęcia rzeczowego — wprowadzeniu do ewidencji księgowej kolejnego umorzenia części wartości początkowej środka trwałego nie towarzyszy bowiem żaden przepływ środków pienięż­nych. Z tego powodu przyjęto, iż środki wypłacone na zakup majątku rze­czowego traktowane będą jako wydatki. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: