//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2016

DOTACJE PODMIOTOWE

Luty 16th, 2016 Brak komentarzy

Znacznie mniejsze znaczenie mają dotacje podmiotowe, czyli dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych oraz — znacznie rza­dziej —jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Są one dziś uży­wane głównie jako instrument stałego dofinansowania tych jednostek sekto­ra finansów publicznych, które formalnie są odrębnymi osobami prawnymi, mając przy tym status podmiotów samodzielnych finansowo (samofinansu­jących), lecz które, ze względu na charakter prowadzonej działalności nie mogą sfinansować swoimi przychodami wszystkich niezbędnych kosztów działalności. Najlepszym przykładem są tu instytucje kultury, a także uczel­nie państwowe.  Dotacje podmiotowe z budżetu państwa mogą być udzielane wyłącznie na cele i w zakresie określonym w ustawach innych niż ustawa budżetowa lub w umowach międzynarodowych. Przepis ten chroni przed często po­dejmowanymi próbami „wciśnięcia” do budżetu państwa na etapie prac sejmowych — dotacji dla konkretnego przedsiębiorstwa „w potrzebie”.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: