Archive for Marzec, 2016

ROZRÓŻNIENIE DOTACJI I SUBWENCJI

Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia rozróżnienia między dotacjami i subwencjami. Termin „subwencje” używany jest na określenie dwóch instrumentów finansowych:subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego, mają­cych podstawę w Konstytucji. uregulowanych szczegółowo w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, na mocy usta­wy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, wypłacanych partiom, które w wyborach do Sejmu otrzymały co najmniej 3% głosów, oraz koali­cjom wyborczym, które w tych samych wyborach przekroczyły próg 6% głosów.Wspólną cechą obu subwencji jest to, iż nie są one przeznaczone na fi­nansowanie żadnego konkretnego zadania, lecz stanowią ogólne zasilenie subwencjonowanego podmiotu. Sugerować to może, iż różnica między sub­wencjami i dotacjami polega na tym, iż subwencje są ogólne, a dotacje — celowe. Konwencja taka nie jest jednak stosowana konsekwentnie — wiele dotacji, jak np. dotacje dla instytucji kultury, również ma charakter ogólny. Trzeba więc pamiętać, że nazwa instrumentu finansowego nie rozstrzyga o jego charakterze.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

UPORZĄDKOWANIE KLASYFIKACJI RODZAJÓW DOTACJI

Uporządkowanie klasyfikacji rodzajów dotacji jest dość trudne, gdyż dla scharakteryzowania poszczególnych rodzajów dotacji użyć trzeba co najmniej kilku kryteriów. Najważniejsze znaczenie ma przyjęty w ustawie o finansach publicz­nych podział wszystkich dotacji na trzy podstawowe grupy:dotacje celowe, czyli dotacje przyznawane na sfinansowanie (pełne) lub dofinansowanie (częściowe) kosztów wykonania pewnego ściśle określonego zadania.dotacje podmiotowe, czyli dotacje przyznawane „na dofinansowa­nie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu” — w swoim charakterze identyczne lub co najmniej bardzo podobne do subwencji,dotacje przedmiotowe, czyli „dopłaty do określonych rodzajów wy­robów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych”.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DOTACJE CELOWE

Największe znaczenie mają obecnie dotacje celowe, a więc dotacje finan­sujące (najczęściej tylko częściowo) konkretne zadanie. Niewątpliwą zaletą tej formy dotacji jest możliwość ścisłego określenia i kontrolowania sposobu jej wykorzystania — wiemy dokładnie na co przeznaczone zostały środki pu­bliczne. Częstą wadą dotacji celowych jest natomiast arbitralność decyzji do­tyczących wyboru dotowanych podmiotów (chętnych jest zazwyczaj więcej niż możliwości ich usatysfakcjonowania). Przed arbitralnością decyzji można się bronić formułując ścisłe kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o ta­kie dotacje. Wiadomo jednak, że ustalenie licznych i precyzyjnie określonych kryteriów wyboru nie przekłada się automatycznie na jakość tego wyboru. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CO ZALICZAMY DO DOTACJI CELOWYCH?

Do grupy dotacji celowych zaliczamy m.in.:dotacje na pierwsze wyposażenie zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych w środki obrotowe,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inspekcji i straży,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinan­sowanie ich zadań własnych (bieżących lub inwestycyjnych),dotacje na finansowanie zadań z zakresu mecenatu państwa nad kul­turą,dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re­alizacji organizacjom pozarządowym oraz organizacjom kościelnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,dotacje celowe dla przedsiębiorców na realizację inwestycji w zakre­sie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska,dotacje celowe na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.