//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2016

NIEJASNOŚĆ PRZEPISÓW

Marzec 23rd, 2016 Brak komentarzy

Fakt, iż sprzedaż majątku nie zwiększa aktywów sektora finansów pu­blicznych, powoduje, że wpływy ze sprzedaży nie powinny być zaliczane do dochodów publicznych. Obowiązujące w tej kwestii przepisy są jednak mocno niejasne. W art. 5 ustawy o finansach publicznych, zawierającym klasyfikację środków publicznych, wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego uznano za przychody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wyłączając je tym samym z docho­dów publicznych. Jednocześnie wśród rodzajów dochodów publicznych, wyliczonych w art. 5 ust. 2, wymieniono dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów:ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finan­sowych,z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek sa­morządu terytorialnego.W ustawie o finansach publicznych nie znajdziemy jednak żadnych wskazówek co do tego, kiedy wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia trak­tować należy jako przychody z prywatyzacji, a kiedy jako dochody ze sprze­daży majątku.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYDATKI PUBLICZNE

Marzec 4th, 2016 Brak komentarzy

Na początku potrzebne jest pewne istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono sa­mego pojęcia efektywności wykorzystania środków publicznych, które — choć na pozór dość oczywiste — przy dokładniejszej analizie sprawia dość poważne problemy interpretacyjne. Samo posługiwanie się pojęciem efektywności zakłada, że mówiąc o wy­datkach publicznych i ich finansowaniu potrafimy zdefiniować oraz zmie­rzyć dwie wielkości — nakłady i efekty. Z nakładami nie ma problemu — wszystkie wydatki można w jednoznaczny sposób wyrazić w jednostkach pieniężnych. Co jest jednak efektem dokonanych wydatków? Jeśli chcemy uniknąć pułapki traktowania wydatków jako celu samego w sobie (dokona­nie większych wydatków na pewien cel jest lepsze od dokonania wydatków mniejszych), to aby zdefiniować efekty wydatków musimy odwołać się do pojęcia zadań publicznych i stwierdzić, że efekty wydatków mogą być roz­sądnie mierzone wyłącznie poprzez mierzenie wykonania zadań, których wykonaniu wydatki te mają służyć. Aby to było możliwe, musimy jednak dysponować rzetelnymi metodami mierzenia ilości i jakości zadań publicz­nych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: