//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2016

SPOSÓB SFORMUŁOWANIA PRZEPISÓW

Kwiecień 29th, 2016 Brak komentarzy

Podkreślić warto, że przepisy te w wyraźny sposób formułują nakaz po­szukiwania możliwie efektywnych sposobów gospodarowania środkami pu­blicznymi. Sformułowanie tej zasady jest dość zaskakujące (bardziej logicz­ny byłby postulat dążenia do uzyskania zakładanych efektów przy możliwie małych nakładach), ale istotne jest, że wyraźnie wskazano na konieczność sformułowania kryteriów (efektów) oceny dokonywanych wydatków i ko­nieczność rozpatrywania różnych sposobów realizacji założonych celów. Oznacza to w szczególności, że przed dokonaniem wydatku powinniśmy każdorazowo rozważyć, czy nie istnieją alternatywne i tańsze metody wy­konania tego samego zadania publicznego. Zauważmy też, że w odniesieniu do wydatków finansowanych środka­mi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, ustawa o finansach publicznych jednoznacznie formułuje zasadę, że procedury wydatkowe wymagane przez instytucję przekazującą środki mają pierwszeństwo przed procedurami okre­ślonymi w prawie polskim.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE I SUBWENCJE

Kwiecień 15th, 2016 Brak komentarzy

W grupie wydatków publicznych określanych jako dotacje i subwencje, wskazać można trzy wyraźnie odrębne grupy wydatków, różniące się przede wszystkim charakterem relacji między podmiotem dotującym i podmiotem dotowanym:dotacje stanowiące pomoc udzielaną ze środków publicznych pod­miotom spoza tego sektora (przedsiębiorstwom, organizacjom społecz­nym, stowarzyszeniom, partiom politycznym) i służące finansowemu wsparciu własnych zadań podmiotów dotowanych,dotacje i subwencje służące redystrybucji środków wewnątrz sekto­ra finansów publicznych oraz zapewnieniu dotowanym podmiotom (lub jednostkom) sektora finansów publicznych środków finansowych nie­zbędnych do wykonania nałożonych na nie zadań publicznych,dotacje stanowiące formę zapłaty za usługi wykonywane na rzecz podmiotu dotującego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: