//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2016

PRZYCHODY NIE BĘDĄCE DOCHODAMI

Kwiecień 19th, 2016 Brak komentarzy

Do przychodów niebędących dochodami zalicza się: tzw. przychody zwrotne, uzyskiwane głównie przez zaciąganie dłu­gu publicznego,wpływy z prywatyzacji. Ich wspólną cechą jest to, iż zwiększają one zasób środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych, lecz nie zwiększają jej majątku. Uzyskanie przychodów poprawia więc płynność finansową i umożliwia dokonanie większych wydatków, powoduje jednak pewne obciążenie — albo konieczność późniejszego zwrotu otrzymanych środków (spłaty długu), albo pozbycie się części zasobów rzeczowych, cze­go efektem może być bądź pozbawienie się przyszłych dochodów, bądź wzrost przyszłych wydatków.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRYWATYZACJA

Kwiecień 12th, 2016 Brak komentarzy

Jeśli sprzedawany składnik majątku przynosi obecnie dochody, prywa­tyzacja polega na „sprzedaży” przyszłych dochodów. Oczywiście zwiększa to bieżące możliwości wydatkowe, ale w ogólnym rozrachunku może być bardzo niekorzystne. Operacje tego typu powinny więc być dokonywane bardzo starannie.Istotnym motywem sprzedaży majątku może też być dążenie do ograni­czenia roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw komercyjnych. Występowanie władz publicznych w podwójnej roli — ustalającego reguły funkcjonowania gospodarki i właściciela podmiotów w tej gospodarce dzia­łających — nie służy ani państwu, ani gospodarce, ani firmom państwo­wym. Fakt, iż upolitycznienie zarządzania firmami państwowymi jest prak­tycznie nieuchronne, to podstawowy argument za tym, by bezpośredni udział państwa w gospodarce jak najsilniej ograniczyć.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PLAN BALCEROWICZA

Kwiecień 2nd, 2016 Brak komentarzy

Do 1989 r. zasadnicza część sektora produkcyjnego (poza rolnic­twem, w którym działały, co prawda, indywidualne gospodarstwa rolne) należała do Skarbu Państwa. Dlatego szybka prywatyzacja państwowych firm stała się jednym z głównych założeń planu Balcerowicza i — mó­wiąc szerzej — całego procesu transformacji ustrojowej w Polsce. Dopro­wadziło to do zasadniczych zmian w strukturze gospodarki, choć w nie­których sektorach gospodarki obecność państwowych firm jest nadal istotna. Ubocznym, ale ważnym efektem tego procesu było zasilanie bud­żetu państwa znacznymi kwotami pochodzącymi z przychodów z prywa­tyzacji firm państwowych. W latach 1999-2000, gdy wpływy z prywaty­zacji były największe, finansowały one z dużą nadwyżką cały deficyt budżetu państwa. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: