//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2016

SKŁADKI NA RZECZ FUNDUSZY CELOWYCH

Maj 30th, 2016 Brak komentarzy

Dochody funduszy celowych są znaczącym źródłem dochodów publicz­nych. Ich charakterystyczną, wspólną cechą jest to, że mogą one być wyko­rzystywane tylko na specyficzne wydatki, określone w ustawie powołującej dany fundusz celowy. Stanowią więc one, co prawda, część dochodów sek­tora finansów publicznych, ale są to dochody, którymi możemy dysponować tak elastycznie, jak np. dochodami z podatków.Na mocy art. 29 ust. 9 i 10 w przypadku państwowego funduszu celowe­go, który nie jest dotowany z budżetu państwa, „ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków fundu­szu celowego, w konsekwencji czego w planie finansowym funduszu ujmu­je się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej”. Przepis ten stanowi formalną podstawę do przejęcia części dochodów funduszu celowego na fi­nansowanie innych (niż ustalone dla tego funduszu) zadań publicznych, lecz w praktyce z możliwości tej nie korzysta się.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER DOCHODÓW

Maj 19th, 2016 Brak komentarzy

Dochody funduszy celowych mają bardzo zróżnicowany charakter. Składki na rzecz największych funduszy celowych (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) mają charakter zbliżony do podatków. W innych fun­duszach przyznanymi im dochodami są najczęściej różne opłaty administra­cyjne (tak jest w większości nowych funduszy celowych, powstałych po li­kwidacji środków specjalnych), ale dochodami funduszy celowych są również kary (stanowiące np. ważną część dochodów funduszy ochrony śro­dowiska i gospodarki wodnej) czy dochody ze sprzedaży (jak w przypadku funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOCHODY Z MAJĄTKU PUBLICZNEGO I INNE DOCHODY

Maj 5th, 2016 Brak komentarzy

Dochody z majątku publicznego mają charakter dochodów cywilnopraw­nych. Ich źródłem jest odpłatne udostępnianie majątku należącego do podmio­tów sektora finansów publicznych. Do dochodów tego typu zaliczamy m.in.: dochody z wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego (najczęściejnieruchomości),dywidendy z udziałów podmiotów sektora finansów publicznych w spółkach prawa handlowego,odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych,odsetki od udzielanych pożyczek.zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego pojęcie dochody z majątku używane jest w znacz­nie węższym sensie, gdyż w wykazach dochodów własnych JST poja­wiają się — oprócz dochodów z majątku takie pozycje jak np. odsetki od udzielonych pożyczek. Świadczy to o tym, iż autorzy tej ustawy pod poję­ciem dochodów z majątku rozumieli wyłącznie dochody z rzeczowych składników majątku.Dla wyczerpania wykazu dochodów publicznych dodajmy jeszcze, że innymi rodzajami cywilnoprawnych dochodów jednostek sektora finansów publicznych mogą być:wpływy ze sprzedaży towarów i usług,spadki, zapisy i darowizny pieniężne.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

POMOC ZAGRANICZNA

Maj 4th, 2016 Brak komentarzy

Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej mają charakter specyficznej „darowizny” lub „dotacji” udzielanej Polsce przez podmioty zagraniczne, takie jak:organizacje międzynarodowe (jak np. Unia Europejska),rządy innych państw,zagraniczne fundacje.Ich otrzymanie nie pociąga za sobą formalnych zobowiązań, natomiast wiąże się zwykle z koniecznością bardzo ścisłego przestrzegania reguł okre­ślonych przez podmiot udzielający pomocy, a dotyczących zarówno kierun­ków wykorzystania przekazywanych środków, jak i procedur, które obowią­zują przy gospodarowaniu tymi środkami. Nieprzestrzeganie tych reguł może przy tym wiązać się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzy­manych środków.Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej środki z pomocy za­granicznej stanowią bardzo istotną część dochodów publicznych. W latach 2007-2013 do Polski może rocznie napływać — tylko z budżetu Unii Euro­pejskiej — kwota rzędu 50 mld zł.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: