Archive for Maj, 2016

KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Zauważmy, że można to interpretować jako „spisanie” (umorzenie) peł­nej wartości nowego majątku już w momencie jego zakupu. Traktowanie za­kupu majątku rzeczowego jako wydatku nie zniekształca przy tym łącznej kwoty wydatków, lecz powoduje, że są ewidencjonowane z wyprzedzeniem w stosunku do opisanego powyżej schematu uznawania za wydatki kolej­nych rat umorzenia początkowej wartości środka trwałego.Wydatki publiczne klasyfikować można na różne sposoby. Decydujące znaczenie ma oczywiście klasyfikacja wiążąca wydatki z zadaniami pu­blicznymi, sprawne zarządzanie i kontrola wydatków publicznych wymaga też ścisłego rozgraniczania wydatków, za które odpowiadają poszczególne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z zarządzaniem środkami publiczny­mi równie istotny jest jednak podział wydatków publicznych według ich ro­dzajów, w którym wydatki identyfikowane są przez takie cechy jak rodzaj nabywanych dóbr oraz charakter relacji między podmiotem dokonującym wydatku i jego „odbiorcą”. Taką właśnie klasyfikacją posłużymy się w dal­szym opisie wydatków publicznych.Wyróżnimy sześć podstawowych rodzajów wydatków:dotacje i subwencje,świadczenia pieniężne na rzecz ludności,wydatki bieżące jednostek sektora publicznego,obsługę długu publicznego,wydatki majątkowe,składki na rzecz instytucji Unii Europejskiej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Mimo ogromnej różnorodności wydatków publicznych istnieją pewne ogólne, ale bardzo istotne zasady, tworzące podstawę dla szczegółowych uregulowań dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków lub wydat­ków dokonywanych przez pewne jednostki sektora finansów publicznych.Zasady te zostały sformułowane w art. 35 i 39 ustawy o finansach pu­blicznych. Zgodnie z tymi przepisami:wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości usta­lonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorzą­du terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów pu­blicznych,jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgod­nie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatkówwydatki publiczne powinny być dokonywane:w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwa­nia najlepszych efektów z danych nakładów;w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,wydatki finansowane środkami pochodzącymi ze źródeł za­granicznych są dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu,z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o finansach publicznych, wydatki publiczne muszą być dokonane w tym ro­ku, na który zostały zaplanowane.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.