//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2016

WYDATKI PUBLICZNE

Czerwiec 25th, 2016 Brak komentarzy

Na początku potrzebne jest pewne istotne zastrzeżenie. Dotyczy ono sa­mego pojęcia efektywności wykorzystania środków publicznych, które — choć na pozór dość oczywiste — przy dokładniejszej analizie sprawia dość poważne problemy interpretacyjne. Samo posługiwanie się pojęciem efektywności zakłada, że mówiąc o wy­datkach publicznych i ich finansowaniu potrafimy zdefiniować oraz zmie­rzyć dwie wielkości — nakłady i efekty. Z nakładami nie ma problemu — wszystkie wydatki można w jednoznaczny sposób wyrazić w jednostkach pieniężnych. Co jest jednak efektem dokonanych wydatków? Jeśli chcemy uniknąć pułapki traktowania wydatków jako celu samego w sobie (dokona­nie większych wydatków na pewien cel jest lepsze od dokonania wydatków mniejszych), to aby zdefiniować efekty wydatków musimy odwołać się do pojęcia zadań publicznych i stwierdzić, że efekty wydatków mogą być roz­sądnie mierzone wyłącznie poprzez mierzenie wykonania zadań, których wykonaniu wydatki te mają służyć. Aby to było możliwe, musimy jednak dysponować rzetelnymi metodami mierzenia ilości i jakości zadań publicz­nych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZAKRES I KLASYFIKACJA WYDATKÓW

Czerwiec 14th, 2016 Brak komentarzy

Intuicyjnie zrozumiałe pojęcie wydatków publicznych wymaga formal­nej definicji. Dla analizy sytuacji finansów publicznych definicja ta ma istotne znaczenie, gdyż od tego, jak określimy zakres pojęciowy terminu wydatki publiczne, zależy interpretacja kluczowego dla finansów publicz­nych pojęcia wyniku (deficytu lub nadwyżki) sektora finansów publicznych. Przez analogię do sformułowanej w poprzednim rozdziale definicji do­chodów publicznych (wpływy zwiększające majątek) wydatki publiczne de­finiować powinniśmy — pamiętając o przyjętej konwencji kasowego ujęcia dochodów i wydatków publicznych — jako operacje zmniejszające stan środków pieniężnych w dyspozycji podmiotów sektora finansów publicz­nych i jednocześnie zmniejszające — w ujęciu bilansowym — majątek pod­miotów sektora finansów publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOKONANIE WYDATKU INWESTYCYJNEGO

Czerwiec 3rd, 2016 Brak komentarzy

Zauważmy najpierw, że dokonanie wydatku inwestycyjnego nie zmniej­sza majątku publicznego, gdyż zmniejszeniu zasobów pieniężnych towarzy­szy wzrost wartości majątku rzeczowego. Można byłoby zatem uznać, że rozchody na zakup składników majątkowych nie są wydatkami. Jednak ma­jątek rzeczowy zużywa się, a w ewidencji księgowej jest to odnotowywane przez stopniowe umarzanie wartości majątku. Logiczne byłoby więc, by ja­ko wydatek traktować nie wypłatę środków pieniężnych na zakup rzeczo­wych składników majątku, a dopiero sukcesywnie dokonywane umorzenia. To jednak złamałoby konwencję ujęcia rzeczowego — wprowadzeniu do ewidencji księgowej kolejnego umorzenia części wartości początkowej środka trwałego nie towarzyszy bowiem żaden przepływ środków pienięż­nych. Z tego powodu przyjęto, iż środki wypłacone na zakup majątku rze­czowego traktowane będą jako wydatki. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: