//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2016

NIEZALEŻNIE OD ZWOLNIENIA OD PODATKU

Czerwiec 29th, 2016 Brak komentarzy

Niezależnie od zwolnienia od podatku kwot spadków i darowizn nie- przekraczających podanych w tabeli kwot, w ustawie przewidziano dodat­kowe ulgi i zwolnienia. Spod podatku wyłączone są np. otrzymane w spadku domy lub mieszkania o powierzchni do 110 m2, przy czym w przypadku gdy spadkodawca należy do III grupy podatkowej, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Nie płaci się również podatku od otrzymanych w spadku środków gromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym lub na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.Wymiar i pobór podatku od spadków i darowizn, a także podejmowa­nie indywidualnych decyzji w sprawach tego podatku należy — z jednym wyjątkiem— do zadań urzędów skarbowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Czerwiec 22nd, 2016 Brak komentarzy

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest najmłodszym z obowią­zujących podatków. Został on wprowadzony w 2001 r. na mocy ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do roku 2000 czynności cywilnoprawne, takie jak np. zawarcie umo­wy sprzedaży, udzielenie pożyczki, umowy spółki, podlegały opłacie skar­bowej. Opłatę skarbową opłacano też od niektórych czynności urzędo­wych (np. od złożenia podania, od wystawienia odpisu dokumentu). Intencją ustawodawcy było rozdzielenie opłat od czynności urzędowych od opłat pobieranych przy czynnościach cywilnoprawnych. Dlatego usta­nowienie podatku od czynności cywilnoprawnych dokonane zostało jed­nocześnie z nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej, znoszącą opłaty skarbowe od tych czynności, które miały być przedmiotem opodatkowa­nia nowym podatkiem.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WPŁYWY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

Czerwiec 13th, 2016 Brak komentarzy

Charakter nieodpłatnego świadczenia mają natomiast niewątpliwie wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jedno­osobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiące rodzaj dopłaty do podatku do­chodowego od osób prawnych. Do dokonywania wpłat z zysku obowiązane są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których akcjonariuszami są — oprócz Skarbu Państwa — wyłącznie osoby, które otrzymały akcje spółki z puli udostępnia­nej nieodpłatnie jej pracownikom. Z obowiązku dokonywania wpłat ustawa zwolniła wszystkie instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, a także instytucje działające na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: