Archive for Lipiec, 2016

DOCHODY Z MAJĄTKU PUBLICZNEGO I INNE DOCHODY

Dochody z majątku publicznego mają charakter dochodów cywilnopraw­nych. Ich źródłem jest odpłatne udostępnianie majątku należącego do podmio­tów sektora finansów publicznych. Do dochodów tego typu zaliczamy m.in.: dochody z wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego (najczęściejnieruchomości),dywidendy z udziałów podmiotów sektora finansów publicznych w spółkach prawa handlowego,odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych,odsetki od udzielanych pożyczek.zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego pojęcie dochody z majątku używane jest w znacz­nie węższym sensie, gdyż w wykazach dochodów własnych JST poja­wiają się — oprócz dochodów z majątku takie pozycje jak np. odsetki od udzielonych pożyczek. Świadczy to o tym, iż autorzy tej ustawy pod poję­ciem dochodów z majątku rozumieli wyłącznie dochody z rzeczowych składników majątku.Dla wyczerpania wykazu dochodów publicznych dodajmy jeszcze, że innymi rodzajami cywilnoprawnych dochodów jednostek sektora finansów publicznych mogą być:wpływy ze sprzedaży towarów i usług,spadki, zapisy i darowizny pieniężne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POMOC ZAGRANICZNA

Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej mają charakter specyficznej „darowizny” lub „dotacji” udzielanej Polsce przez podmioty zagraniczne, takie jak:organizacje międzynarodowe (jak np. Unia Europejska),rządy innych państw,zagraniczne fundacje.Ich otrzymanie nie pociąga za sobą formalnych zobowiązań, natomiast wiąże się zwykle z koniecznością bardzo ścisłego przestrzegania reguł okre­ślonych przez podmiot udzielający pomocy, a dotyczących zarówno kierun­ków wykorzystania przekazywanych środków, jak i procedur, które obowią­zują przy gospodarowaniu tymi środkami. Nieprzestrzeganie tych reguł może przy tym wiązać się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzy­manych środków.Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej środki z pomocy za­granicznej stanowią bardzo istotną część dochodów publicznych. W latach 2007-2013 do Polski może rocznie napływać — tylko z budżetu Unii Euro­pejskiej — kwota rzędu 50 mld zł.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRZYCHODY NIE BĘDĄCE DOCHODAMI

Do przychodów niebędących dochodami zalicza się: tzw. przychody zwrotne, uzyskiwane głównie przez zaciąganie dłu­gu publicznego,wpływy z prywatyzacji. Ich wspólną cechą jest to, iż zwiększają one zasób środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych, lecz nie zwiększają jej majątku. Uzyskanie przychodów poprawia więc płynność finansową i umożliwia dokonanie większych wydatków, powoduje jednak pewne obciążenie — albo konieczność późniejszego zwrotu otrzymanych środków (spłaty długu), albo pozbycie się części zasobów rzeczowych, cze­go efektem może być bądź pozbawienie się przyszłych dochodów, bądź wzrost przyszłych wydatków.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRYWATYZACJA

Jeśli sprzedawany składnik majątku przynosi obecnie dochody, prywa­tyzacja polega na „sprzedaży” przyszłych dochodów. Oczywiście zwiększa to bieżące możliwości wydatkowe, ale w ogólnym rozrachunku może być bardzo niekorzystne. Operacje tego typu powinny więc być dokonywane bardzo starannie.Istotnym motywem sprzedaży majątku może też być dążenie do ograni­czenia roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw komercyjnych. Występowanie władz publicznych w podwójnej roli — ustalającego reguły funkcjonowania gospodarki i właściciela podmiotów w tej gospodarce dzia­łających — nie służy ani państwu, ani gospodarce, ani firmom państwo­wym. Fakt, iż upolitycznienie zarządzania firmami państwowymi jest prak­tycznie nieuchronne, to podstawowy argument za tym, by bezpośredni udział państwa w gospodarce jak najsilniej ograniczyć.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PLAN BALCEROWICZA

Do 1989 r. zasadnicza część sektora produkcyjnego (poza rolnic­twem, w którym działały, co prawda, indywidualne gospodarstwa rolne) należała do Skarbu Państwa. Dlatego szybka prywatyzacja państwowych firm stała się jednym z głównych założeń planu Balcerowicza i — mó­wiąc szerzej — całego procesu transformacji ustrojowej w Polsce. Dopro­wadziło to do zasadniczych zmian w strukturze gospodarki, choć w nie­których sektorach gospodarki obecność państwowych firm jest nadal istotna. Ubocznym, ale ważnym efektem tego procesu było zasilanie bud­żetu państwa znacznymi kwotami pochodzącymi z przychodów z prywa­tyzacji firm państwowych. W latach 1999-2000, gdy wpływy z prywaty­zacji były największe, finansowały one z dużą nadwyżką cały deficyt budżetu państwa. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NIEJASNOŚĆ PRZEPISÓW

Fakt, iż sprzedaż majątku nie zwiększa aktywów sektora finansów pu­blicznych, powoduje, że wpływy ze sprzedaży nie powinny być zaliczane do dochodów publicznych. Obowiązujące w tej kwestii przepisy są jednak mocno niejasne. W art. 5 ustawy o finansach publicznych, zawierającym klasyfikację środków publicznych, wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego uznano za przychody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wyłączając je tym samym z docho­dów publicznych. Jednocześnie wśród rodzajów dochodów publicznych, wyliczonych w art. 5 ust. 2, wymieniono dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów:ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finan­sowych,z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek sa­morządu terytorialnego.W ustawie o finansach publicznych nie znajdziemy jednak żadnych wskazówek co do tego, kiedy wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia trak­tować należy jako przychody z prywatyzacji, a kiedy jako dochody ze sprze­daży majątku.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.