//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2016

DOCHODY Z MAJĄTKU PUBLICZNEGO I INNE DOCHODY

Lipiec 29th, 2016 Brak komentarzy

Dochody z majątku publicznego mają charakter dochodów cywilnopraw­nych. Ich źródłem jest odpłatne udostępnianie majątku należącego do podmio­tów sektora finansów publicznych. Do dochodów tego typu zaliczamy m.in.: dochody z wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego (najczęściejnieruchomości),dywidendy z udziałów podmiotów sektora finansów publicznych w spółkach prawa handlowego,odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych,odsetki od udzielanych pożyczek.zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego pojęcie dochody z majątku używane jest w znacz­nie węższym sensie, gdyż w wykazach dochodów własnych JST poja­wiają się — oprócz dochodów z majątku takie pozycje jak np. odsetki od udzielonych pożyczek. Świadczy to o tym, iż autorzy tej ustawy pod poję­ciem dochodów z majątku rozumieli wyłącznie dochody z rzeczowych składników majątku.Dla wyczerpania wykazu dochodów publicznych dodajmy jeszcze, że innymi rodzajami cywilnoprawnych dochodów jednostek sektora finansów publicznych mogą być:wpływy ze sprzedaży towarów i usług,spadki, zapisy i darowizny pieniężne.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

POMOC ZAGRANICZNA

Lipiec 25th, 2016 Brak komentarzy

Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej mają charakter specyficznej „darowizny” lub „dotacji” udzielanej Polsce przez podmioty zagraniczne, takie jak:organizacje międzynarodowe (jak np. Unia Europejska),rządy innych państw,zagraniczne fundacje.Ich otrzymanie nie pociąga za sobą formalnych zobowiązań, natomiast wiąże się zwykle z koniecznością bardzo ścisłego przestrzegania reguł okre­ślonych przez podmiot udzielający pomocy, a dotyczących zarówno kierun­ków wykorzystania przekazywanych środków, jak i procedur, które obowią­zują przy gospodarowaniu tymi środkami. Nieprzestrzeganie tych reguł może przy tym wiązać się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzy­manych środków.Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej środki z pomocy za­granicznej stanowią bardzo istotną część dochodów publicznych. W latach 2007-2013 do Polski może rocznie napływać — tylko z budżetu Unii Euro­pejskiej — kwota rzędu 50 mld zł.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRZYCHODY NIE BĘDĄCE DOCHODAMI

Lipiec 22nd, 2016 Brak komentarzy

Do przychodów niebędących dochodami zalicza się: tzw. przychody zwrotne, uzyskiwane głównie przez zaciąganie dłu­gu publicznego,wpływy z prywatyzacji. Ich wspólną cechą jest to, iż zwiększają one zasób środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych, lecz nie zwiększają jej majątku. Uzyskanie przychodów poprawia więc płynność finansową i umożliwia dokonanie większych wydatków, powoduje jednak pewne obciążenie — albo konieczność późniejszego zwrotu otrzymanych środków (spłaty długu), albo pozbycie się części zasobów rzeczowych, cze­go efektem może być bądź pozbawienie się przyszłych dochodów, bądź wzrost przyszłych wydatków.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRYWATYZACJA

Lipiec 21st, 2016 Brak komentarzy

Jeśli sprzedawany składnik majątku przynosi obecnie dochody, prywa­tyzacja polega na „sprzedaży” przyszłych dochodów. Oczywiście zwiększa to bieżące możliwości wydatkowe, ale w ogólnym rozrachunku może być bardzo niekorzystne. Operacje tego typu powinny więc być dokonywane bardzo starannie.Istotnym motywem sprzedaży majątku może też być dążenie do ograni­czenia roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw komercyjnych. Występowanie władz publicznych w podwójnej roli — ustalającego reguły funkcjonowania gospodarki i właściciela podmiotów w tej gospodarce dzia­łających — nie służy ani państwu, ani gospodarce, ani firmom państwo­wym. Fakt, iż upolitycznienie zarządzania firmami państwowymi jest prak­tycznie nieuchronne, to podstawowy argument za tym, by bezpośredni udział państwa w gospodarce jak najsilniej ograniczyć.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PLAN BALCEROWICZA

Lipiec 16th, 2016 Brak komentarzy

Do 1989 r. zasadnicza część sektora produkcyjnego (poza rolnic­twem, w którym działały, co prawda, indywidualne gospodarstwa rolne) należała do Skarbu Państwa. Dlatego szybka prywatyzacja państwowych firm stała się jednym z głównych założeń planu Balcerowicza i — mó­wiąc szerzej — całego procesu transformacji ustrojowej w Polsce. Dopro­wadziło to do zasadniczych zmian w strukturze gospodarki, choć w nie­których sektorach gospodarki obecność państwowych firm jest nadal istotna. Ubocznym, ale ważnym efektem tego procesu było zasilanie bud­żetu państwa znacznymi kwotami pochodzącymi z przychodów z prywa­tyzacji firm państwowych. W latach 1999-2000, gdy wpływy z prywaty­zacji były największe, finansowały one z dużą nadwyżką cały deficyt budżetu państwa. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIEJASNOŚĆ PRZEPISÓW

Lipiec 4th, 2016 Brak komentarzy

Fakt, iż sprzedaż majątku nie zwiększa aktywów sektora finansów pu­blicznych, powoduje, że wpływy ze sprzedaży nie powinny być zaliczane do dochodów publicznych. Obowiązujące w tej kwestii przepisy są jednak mocno niejasne. W art. 5 ustawy o finansach publicznych, zawierającym klasyfikację środków publicznych, wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego uznano za przychody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wyłączając je tym samym z docho­dów publicznych. Jednocześnie wśród rodzajów dochodów publicznych, wyliczonych w art. 5 ust. 2, wymieniono dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów:ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finan­sowych,z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek sa­morządu terytorialnego.W ustawie o finansach publicznych nie znajdziemy jednak żadnych wskazówek co do tego, kiedy wpływy uzyskane ze sprzedaży mienia trak­tować należy jako przychody z prywatyzacji, a kiedy jako dochody ze sprze­daży majątku.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: