Archive for Sierpień, 2016

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest najmłodszym z obowią­zujących podatków. Został on wprowadzony w 2001 r. na mocy ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do roku 2000 czynności cywilnoprawne, takie jak np. zawarcie umo­wy sprzedaży, udzielenie pożyczki, umowy spółki, podlegały opłacie skar­bowej. Opłatę skarbową opłacano też od niektórych czynności urzędo­wych (np. od złożenia podania, od wystawienia odpisu dokumentu). Intencją ustawodawcy było rozdzielenie opłat od czynności urzędowych od opłat pobieranych przy czynnościach cywilnoprawnych. Dlatego usta­nowienie podatku od czynności cywilnoprawnych dokonane zostało jed­nocześnie z nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej, znoszącą opłaty skarbowe od tych czynności, które miały być przedmiotem opodatkowa­nia nowym podatkiem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WPŁYWY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

Charakter nieodpłatnego świadczenia mają natomiast niewątpliwie wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jedno­osobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiące rodzaj dopłaty do podatku do­chodowego od osób prawnych. Do dokonywania wpłat z zysku obowiązane są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których akcjonariuszami są — oprócz Skarbu Państwa — wyłącznie osoby, które otrzymały akcje spółki z puli udostępnia­nej nieodpłatnie jej pracownikom. Z obowiązku dokonywania wpłat ustawa zwolniła wszystkie instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, a także instytucje działające na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SKŁADKI NA RZECZ FUNDUSZY CELOWYCH

Dochody funduszy celowych są znaczącym źródłem dochodów publicz­nych. Ich charakterystyczną, wspólną cechą jest to, że mogą one być wyko­rzystywane tylko na specyficzne wydatki, określone w ustawie powołującej dany fundusz celowy. Stanowią więc one, co prawda, część dochodów sek­tora finansów publicznych, ale są to dochody, którymi możemy dysponować tak elastycznie, jak np. dochodami z podatków.Na mocy art. 29 ust. 9 i 10 w przypadku państwowego funduszu celowe­go, który nie jest dotowany z budżetu państwa, „ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków fundu­szu celowego, w konsekwencji czego w planie finansowym funduszu ujmu­je się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej”. Przepis ten stanowi formalną podstawę do przejęcia części dochodów funduszu celowego na fi­nansowanie innych (niż ustalone dla tego funduszu) zadań publicznych, lecz w praktyce z możliwości tej nie korzysta się.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER DOCHODÓW

Dochody funduszy celowych mają bardzo zróżnicowany charakter. Składki na rzecz największych funduszy celowych (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) mają charakter zbliżony do podatków. W innych fun­duszach przyznanymi im dochodami są najczęściej różne opłaty administra­cyjne (tak jest w większości nowych funduszy celowych, powstałych po li­kwidacji środków specjalnych), ale dochodami funduszy celowych są również kary (stanowiące np. ważną część dochodów funduszy ochrony śro­dowiska i gospodarki wodnej) czy dochody ze sprzedaży (jak w przypadku funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.