//////

Archiwum

Archiwum dla ‘Finanse publiczne w Polsce’ Kategoria

CO JEST POKRYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON?

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ze środków Funduszu pokrywane są również kosz­ty jego działalności oraz koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy w wysokości nie wyższej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.Do określenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami Fundu­szu został upoważniony minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo­łecznego. Wydanie tego aktu wykonawczego zajęło niemal 6 lat — szcze­gółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami PFRON reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 lipca 2003 r.. W rozporządzeniu ustalono m.in. zasady umarzania zobowiązań wobec Funduszu oraz zakres ewidencji prowadzo­nej przez Fundusz, a także zakres informacji podawanych do publicznej wiadomości.PFRON prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego jako załącznik do ustawy budżetowej. Zmiany w planie dokonywane są na wniosek Zarządu Funduszu przedkładanego mi­nistrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Informacja o działalności Funduszu jest składana corocznie Radzie Mi­nistrów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZADANIA I ZAKRES

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy
  • Realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych,programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej,finansowanie lub dofinansowywanie badań, ekspertyz i analiz doty­czących rehabilitacji zawodowej i społecznej.Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane są przez Biuro i oddziały Funduszu oraz przez samorządy powiatowe (staro­stów, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy), a także przez samorządy wojewódzkie. Środki Funduszu są przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym według algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Rodzaje zadań powiatu i wojewódz­twa, które mogą być finansowane ze środków PFRON, określają rozporzą­dzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznegoPFRON przekazuje też środki podmiotom realizującym zadania zleco­ne przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy na podstawie za­wartych z nimi umów.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ OTRZYMUJE DOTACJE CELOWE

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia ponadto wiele innych rodzajów przychodów Funduszu, takich jak m.in.: dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz lokat terminowych, dochody z dzia­łalności gospodarczej. Od 2003 r. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na do­finansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz na zre­kompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podat­ku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami ustawowymi nie więcej niż 30% wydatków PFRON przeznaczane jest na:wyrównywanie różnic między regionami, tam, gdzie stopa bezrobo­cia jest wyższa niż 110% średniej krajowej stopy bezrobocia lub nie ma warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SKŁAD ZARZĄDU FUNDUSZU

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu i jego dwaj zastępcy. Prezesa, wyłonionego w postępowaniu konkursowym, po­wołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na pięcio­letnią kadencję. Strukturę organizacyjną PFRON tworzą: Biuro i oddziały. Do roku 1998 utworzono 29 oddziałów o zasięgu ogólnokrajowym; w 1999 r. — wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju — liczbę oddziałów zmniejszono do szesnastu.Statut PFRON, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego, reguluje kwestie związane z organizacją i trybem działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zakres działania Biura i oddziałów.Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są wpłaty zakładów pra­cy, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy od ustalonego ustawowo.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako państwowy fundusz celowy z oso­bowością prawną. Obecnie PFRON działa na podstawie ustawy z 27 sierp­nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana — do lipca 2006 r. uchwalono 38 nowelizacji.Fundusz jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepeł­nosprawnych; pozostali jej członkowie to: przedstawiciel ministra właści­wego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciele organizacji po­zarządowych. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

W STRUKTURZE WYDATKÓW

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia ok. 50 rodzajów kosztów, które mogą być finansowane ze środków Fundu­szu Pracy. Wymienić tutaj można zarówno świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, jak też wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobo­ciu, takie jak: szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,stypendia wypłacane bezrobotnym odbywającym szkolenia oraz sta­że dla osób uczestniczących w przygotowaniu zawodowym wraz zeskładkami na ubezpieczenia społeczne,roboty publiczne,dodatki aktywizacyjne.Fundusz Pracy nigdy nie przeznaczał większości swoich środków na ak­tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Początkowo w strukturze jego wydatków dominowały zasiłki dla bezrobotnych, później coraz większą ro­lę zaczęły odgrywać zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

CO MOŻE FUNDUSZ PRACY?

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Fundusz może także otrzymywać dotacje z budżetu państwa oraz środ­ki z Unii Europejskiej. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków. W latach 1990-1997 dotacja z budżetu państwa stanowiła średnio 62,8% przychodów Funduszu Pracy. Od 1998 r. udział ten istotnie zmalał — do roku 2000 wynosił on średnio ok. 14,4%. W 2001 r. dotacje zostały znacznie zwiększone do 2,7 mld zł (w 2000 r. — 0,8 mld zł), co odpowiadało 31,9% ogółu przychodów zrealizowanych przez Fundusz. W kolejnych dwóch latach dotacje budżetowe stanowiły średnio 39,7% przychodów Fundu­szu Pracy. Kiedy Fundusz przestał wypłacać zasiłki i świadczenia przedemerytalne (sierpień 2004 r.), dotacja została zmniejszona, a od 2005 r. Fundusz przestał być dotowany z budże­tu państwa.Środki przekazywane z budżetu państwa nie były wystarczające. Z powodu złej sytuacji finansowej Fundusz Pracy zaciągał kredyty od 2000 r., a na koniec roku 2004 r. stan jego za­dłużenia wyniósł 4,3 mld zł. W ciągu roku 2005 spłacono część zadłużenia (1,0 mld zł).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ PRACY

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Fundusz Pracy został utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu jako następca Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawo­dowej. W następnych latach Fundusz działał na podstawie ustawy z 16 paź­dziernika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a obecnie podstawą prawną jego działalności jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za­trudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to fundusz nieposiadający osobowości prawnej, którego dysponen­tem jest minister właściwy do spraw pracy.Przychody Funduszu pochodzą przede wszystkim z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców. Poborem składek zajmuje się Za­kład Ubezpieczeń Społecznych, któremu Fundusz refunduje koszty poboru w wysokości 0,5% kwoty przekazanych składek.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SKOMPLIKOWANY SYSTEM POWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Od 1997 r. w KRUS może także funkcjonować Fundusz Motywacyj­ny, powoływany przez Prezesa Kasy, w porozumieniu z Radą Rolników. Fundusz ten tworzony jest w ramach odpisu na Fundusz Administracyjny, naliczanego z Funduszu Składkowego. Dysponentem Funduszu Motywa­cyjnego jest Prezes Kasy, działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników. Wypłaty z Funduszu Motywacyjnego są realizowane poza limitami ustalonymi dla wynagrodzeń w państwowej sferze budże­towej. Skomplikowany system powiązań finansowych pomiędzy funduszami funkcjonującymi w tamach KRUS wraz z ich zewnętrznymi źródłami finan­sowania oraz najważniejszymi kierunkami wydatków przedstawia schemat na s. 229.Do określenia szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finanso­wej KRUS upoważniono ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Sprawozdanie z działalności KRUS i Funduszu Składkowego, wraz z opinią Rady Rolników, Prezes KRUS przedstawia ministrom właściwym do spraw: zabezpieczenia społecznego, rozwoju wsi oraz finansów publicz­nych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: