Archive for Listopad, 2013

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołała do życia Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD). Głównym ce­lem utworzenia Funduszu było zwiększenie bezpieczeństwa dla wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego: skutek przewidywanego relatyw­nego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób pobierających świadczenia ma być złagodzony dzięki środkom zgromadzo­nym przez FRD. Niejasna jest forma organizacyjna Funduszu — FRD posiada osobo­wość prawną, jego organem jest ZUS, ale nie jest traktowany jak państwo­wy fundusz celowy. ZUS jest dysponentem środków Funduszu, z wyjątka­mi zastrzeżonymi w ustawie. Statut FRD nadaje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Statut z lutego 2002 r. jest bardzo lakonicz­ny: składa się z pięciu paragrafów, których treść nie wnosi praktycznie nic więcej, niż zapisano w ustawie powołującej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

Z CZEGO JEST TWORZONY?

Fundusz Rezerwy Demograficznej tworzony jest ze środków pozostają­cych na koniec każdego roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniej­szonych o kwotę niezbędną na wypłaty świadczeń w styczniu kolejnego roku. Do Funduszu ma też być odprowadzana część składki na ubezpieczenie. Ustalona procentowo wysokość odpisów ulegała zmianom w kolejnych la­tach. Od 2003 r. część odprowadzanej składki wynosi 0,1% podstawy wy­miaru składek na ubezpieczenia emerytalne, przy czym począwszy od roku 2004 kwota ta ulega rocznie podwyższeniu o 0,05% podstawy wymiaru. Odpisy te mają być dokonywane do końca 2008 r.Źródłem finansowania FRD ustanowiono także:środki z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa przyznawane na pod­stawie odrębnych przepisów,przychody od ulokowanych środków FRD,odsetki uzyskane z lokat na rachunkach prowadzonych przez ZUS,a nie stanowiących przychodów FUS i ZUS.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.