Category: Czas i przestrzeń

CZĄSTKI TEORII

Z tego po­wodu jest bardziej nierzeczywista od naszej bili i musimy z nią postępować uważniej, aby nie przekroczyć granic stosowania tego pojęcia. Teorie cząstek elementarnych są nawiedzane przez nieskończoności, które powstają wskutek bezkrytycznego stosowania pojęcia cząstki punktowej. Niemniej proste pojęcie cząstki punktowej jest nieocenioną pomocą, ilekroć rozciągłość przestrzenna i budowa wewnętrzna cząstki nie odgrywają istotnej roli. Lecz dlaczego mamy się zajmować rzeczami pojęciowymi, kiedy istnieje tak wiele rozpo­znawalnych rzeczy do zbadania? Na nieszczę­ście nie można tu uniknąć wzniesienia się w re­jony znacznej abstrakcji. Po prostu istnieje w świecie zbyt wiele odrębnych, jedynych w swoim rodzaju rzeczywistych przedmiotów, abyśmy mogli w pełni docenić je jako indy­widual.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POSTĘPOWANIE NAUKI

Wszystko, na co możemy liczyć, to na­dzieja, że uda nam się wyodrębnić je w grupy i badać ich zachowanie, które, jak wierzymy, jest wspólne wszystkim członkom poszczegól­nych grup; znaczy to, że będziemy abstraho­wać ogólne ze szczególnego. Tak postępują wszystkie nauki, ale sukcesy odnoszone dzięki takiemu postępowaniu zależą w znacznej mie­rze od tego, co jest badane. Rozwijająca się socjologia musi sobie radzić ze zjawiskiem róż­norodności indywidualnych istot ludzkich. Cho­ciaż nie wykryto jeszcze ameby o silnej oso­bowości, biologia musi z bacznością nieustannie uwzględniać zjawisko indywidualnych istnień. Tylko w badaniach materii nieożywionej można sobie naprawdę poradzić z tym, co szczególne. Ale by to osiągnąć, trzeba wprowadzić pojęcia idealne, jak te, które tu omawialiśmy, ufając, że psychologia elektronu jako poważna dziedzi­na badań jeszcze nam nie grozi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NIEOŻYWIONA MATERIA

W każdym razie postacie materii nieożywio­nej są niewyobrażalnie różnorodne. Jak sobie radzić z taką złożonością? Jednym ze sposobów jest spojrzenie na całą dostępną naszemu bezpośredniemu poznaniu materię jak na jedno ogromne ciało — Ziemię. Ziemia wtedy stanie się dla nas pierwszą rze­czywistą rzeczą fizyki. Budowa i skład tego kolosalnego obiektu są niewiarygodnie złożone, lecz on sam może mimo to zachować się w uproszczeniu prawie tak jak powiększona do ogromnych rozmiarów wersja naszej bili z uto­pium. Księżyc, Słońce i poszczególne planety również możemy traktować jak ta­kie bile. Chociaż każdy z tych obiektów jest niepowtarzalny, godzien studiów poświęconych wyłącznie jemu, jednocześnie stanowi przykład pewnej grupy obiektów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

UKŁAD SŁONECZNY

Wynika to z pojęcia Układu Słonecznego. Ziemia jest jed­ną z planet, Słońce — lokalną gwiazdą, jedną spośród 1011 gwiazd tworzących naszą Galaktykę, która sama z kolei jest częścią gromady galaktyk, jednej z wielu gromad we wszechświecie. I to są wszystkie największe rzeczywiste rzeczy interesujące fizykę: wszechświat, w któ­rym jest zawarta całość materii i który stano­wi jedyną prawdziwie niepowtarzalną rzecz badaną przez fizykę; gwiazda, będąca atomem galaktyki; planeta, satelita gwiazdy. Wszech­świat, galaktyka, gwiazda i planeta — nadają się do zobrazowania potęgi ośrodka chi (poję­cie to zostanie wyjaśnione później), nieskoń­czenie ogromnej bili z utopium, a czasami na­wet czegoś, co może udawać cząstkę punktową. Przedstawiają one materię w skali najwięk­szej. Gdy skala jest tak wielka, często można sobie pozwolić na pominięcie szczegółów; czę­sto, ale nie zawsze.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NATURA GWIAZD

W rzeczywistości bowiem, aby zrozumieć naturę gwiazd, musimy wnik­nąć szczegółowo w budowę materii. Zawróćmy więc w celu prześledzenia postaci, jakie może przyjmować materia nieożywiona. Pomoże nam w tym odkrycie przez chemię atomu. Atom jest prostym składnikiem matem. Istnieje tylko około stu rodzajów atomow. Wszystkie mniej lub bardziej skomplikowane substancje, z którymi się spotykamyskładają się bądź z jednego rodzaju atomów, bądz z mieszaniny różnych rodzajów, bądź wreszcie z ich chemicznych połączeń. Atom jest zbyt mały, aby można było zobaczyć go bezpośred­nio (choć można ujrzeć jego obraz powstający np. w mikroskopie jonowym), lecz nie należy wątpić w jego istnienie. Przekonujących dowo­dów dostarczyła chemia, a w ostatnich stu la­tach również fizyka.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WIELE WŁAŚCIWOŚCI

Wiele właściwości otaczającej nas materii, zwłaszcza mechanicznych i cieplnych, daje się wyjaśnić dzięki wyobrażeniu sobie chmary mi­kroskopijnych bil pozorujących atomy. Rozpro­szone — przedstawiają gaz, gęsto ułożone w pewnym porządku o krótkim zasięgu ciecz lub bezpostaciowe ciało sta­łe, takie jak szkło. Jeśli wprowadzimy do tej chmary atomów porządek o dalekim zasięgu, otrzymamy kryształy zarówno płynne, jak stałe. Jeśli połączymy je w łańcuchy, jak perły w naszyjniku, staną się Mogą one krążyć pojedynczo jako atomy pier­wiastków lub w grupach jako cząsteczki.Przyroda ogromnie uprościła obraz świata wprowadzając doń atomy, lecz to nie wystar­cza fizyce.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRAGNIENIE PROSTOTY

Fizyka pragnie krańcowej prostoty i stając w obliczu trudności z poznawaniem szczegółowych właściwości każdego pojedyn­czego atomu — od najprostszego, wodoru, do najbardziej złożonych — składa hołd chemi­kom za ich godny podziwu hart. Fizyka jed­nakże nie może całkowicie uniknąć trudności i też nie unika ich. Musi bowiem przypisać każdemu atomowi pewną właściwą mu charak­terystykę; tym lepiej, im mniej będzie ona sprawiała kłopotów. Dlatego też fizyk jest kon- tent odkrywając, że wszystkie gazy, z jakich­kolwiek składałyby się atomów lub cząsteczek, zachowują się z grubsza podobnie. Do tego stojpnia podobnie, że może on wprowadzić po­jęcie gazu doskonałego jako wzorca j zachowania wszystkich gazów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WDZIĘCZNOŚĆ PRZYRODZIE

Wpro­wadza więc pojęcie cieczy doskonałej. Tworzy też pojęcie kryształu doskona­łego —- obraz uszeregowanych w przykład­nym porządku atomów; właściwości tego kry­ształu zależą w równym stopniu od symetrii ułożenia atomów, jak i od ich chemicznej na­tury. Zamiast być wdzięczny przyrodzie, że jest w niej tylko około stu różnych rodza’jów ato­mów, fizyk daje do zrozumienia, że wolałby, aby był wyłącznie jeden rodzaj — utopium. Jeden zupełnie wystarczyłby do tworzenia wy­idealizowanej postaci trzech stanów skupienia zatomizowanej materii — gazów, cieczy i ciał stałych.Ściślej mówiąc, taki utopijny atom stanowi klucz do zrozumienia zachowania się materii.Bez wątpienia jest bardzo pociągające tworze­nie uogólnień za pomocą tak prostych pojęć jak bile z utopium, ale w końcu trzeba wziąć pod uwagę swoiste cechy poszczególnych ato­mów tworzących rzeczywisty układ fizyczny.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W POSTACI CIAŁA STAŁEGO

Jak inaczej można byłoby zrozumieć, dlaczego tlen w postaci ciała stałego topnieje w tempe­raturze —219°C, a lód — w temperaturze 0°C? Chociaż można wykazać, że sposób uło­żenia atomów w krysztale o wiele bardziej wpływa na jego właściwości niż chemiczna na­tura tych atomów — przytoczmy tu z satys­fakcją przykład atomów węgla, które tworzą najtwardszą znaną nam substancję, gdy są uporządkowane w sieć krystaliczną diamentu, i jedną z najmiększych (o czym świadczy po­sługiwanie się ołówkiem), gdy są uporządko­wane w sieć krystaliczną grafitu jednak musi się pamiętać, że budując jakikol­wiek model trzeba koniecznie uwzględnić in­dywidualną charakterystykę atomów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.