Category: Czas i przestrzeń

TWORZENIE TEORII

Tworze­nie teorii jakiegoś kryształu można zacząć od założenia, że jest on siecią punktową, co wy­jaśni jego swoistą symetrię, następnie można przekształcić punkty w bile z utopium, co po­zwoli zbadać jego mechaniczne i cieplne właś­ciwości, lfecz w końcu, aby wiedza o tym krysz­tale stała się pełniejsza, bile muszą stać się rzeczywistymi atomami i muszą zostać uwzględ­nione osobliwości tych atomów.Tak to powinno wyglądać, ale nie zniechęca to fizyka w jego poszukiwaniu prostoty do po­sługiwania się — z dobrym skutkiem — jeszcze bardziej nierealistycznymi pojęciami niż bila z utopium czy cząstka punktowa. Cóż może być bardziej zaskakującego niż całkowite zlekce­ważenie istnienia atomów? Przyjmijmy, że to ciało stałe lub tamta ciecz stanowią k o n t i-n u u m — substancję wypełniającą całą prze­strzeń zajmowaną przez obiekt. Taki model, choć brutalnie upraszcza rzeczywistość, służy wyjątkowo sprawnie w badaniach obiektów du­żo większych od atomu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POJĘCIE KONTINUUM

Pojęcie kontinuum jest poniekąd dopełnie­niem pojęcia punktu. Jest równie jak ono nie- fizykalne, lecz w swoim zakresie stosowania wyjątkowo cenne. Jedną ze wspaniałych rzeczy pojęciowych w fizyce stało się kontinuum za­razem i jednorodne, i izotropowe. Jednorodna substancja w każdym punkcie ma takie same j właściwości, w substancji izotropowej właściwości są całkowicie niezależne od kierunku. Taki ośrodek jest szczególnie popularny w fi­zyce i powinien mieć własną nazwę, np. chi — utworzoną z pierwszych liter jego charaktery- ] styki w języku angielskim (continuum, homo- geneous, isotropic) oraz grecką literę x (chi) i jako symbol. Chi pojawia się wszędzie — jako model samego wszechświata, jako tworzywo i archetypowej bili, które nazwaliśmy utopium.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

GAZ DOSKONAŁY

Ono tworzy gaz doskonały, ciecz doskonałą i, nadanie mu właściwości sprężystych, wspaniale proste ciało stałe. Ten model przy­nosi też dodatkowe zyski pod względem ma- I tematycznym, gdyż do opisu jego zachowania można używać rachunku różniczkowego i całkowego.Pojęcie kontinuum ma jednak tę istotną przewagę nad modelem atomowym, że pod- i kreślą właściwości, które cechują całość bada­nego obiektu. Nabierają znaczenia cechy cało­ściowe, mikroskopowe zaś szczegóły są roz­myślnie zaciemnione, aby przejawy cech cało­ściowych rzucały się bardziej w oczy. Jednym z takich przejawów, o ogromnym znaczeniu w fizyce, jest fala.W pierwszym przybliżeniu, jako ruch w dół i w górę przenoszony po powierzchni wody, ze zdolnością do odbijania się, załamywania, ugi­nania i nakładania, fala jest niewątpliwie rze­czą.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W MODELU ATOMOWYM

W modelu atomowym jej źródłem są oddziaływania między atomami, więc fala jest tu formą zespołowego ruchu wszystkich atomów w danym materiale. Godne podkreślenia jest to, że choć fale są niczym innym jak ruchem atomów, jednocześnie ist­nieją w materii jako konkrety na równi z ato­mami. Takie fale są nazywane falami sprę­żystymi lub, inaczej, mechaniczny- m i. Mogą być falami powierzchniowymi lub głębinowymi. W każdym przypadku ich istotną cechą jest ruch zaburzenia w ośrodku tam i z powrotem. Można odróżnić trzy rodzaje fal. Pierwszy — to fala podłużna znana ja­ko fala dźwiękowa, w której ruch tam i z po­wrotem w ośrodku odbywa się wzdłuż kierun­ku rozchodzenia się fali .

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

TRZĘSIENIE ZIEMI

Trzęsienie ziemi wywołuje drgania w otaczających jego epicentrum skałach; drgania te rozchodzą się szeroko wokół poprzez ziemię i jako tzw. fale sejsmiczne są odbierane w laboratoriach na ca­łym świecie. Z badań fal sejsmicznych docho­dzących z głębi Ziemi wyprowadza się mnós­two wniosków dotyczących wewnętrznej bu­dowy globu ziemskiego. Występowanie tzw. strefy cienia w przypadku ścinających fal sej­smicznych, w której wykrywa się tylko fale zgęszczone, jest znakomitym świadectwem płynnego charakteru rdzenia Ziemi. Jeśli kontinuum jest dopełnieniem punktu, fala jest dopełnieniem cząstki. Jeśli bila z uto­pium jest idealizacją cząstki, dopełniającym ią ideałem jest fala sinusoidalna, która ma takie samo prawo stania się archetypem fizyki, jak bila.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRAWIDŁOWY OPIS

Jednakże prawidłowy opis ide­alnej fali za pomocą matematycznej funkcji podważa zasadność prób porównywania fal z cząstkami. Otóż fala bardzo się różni charak­terem od atomu, ponieważ ten, rozpatrywany wyłącznie jako cząstka, wydaje się zdolny do istnienia w bezruchu, podczas gdy prawdziwa natura fali jest związana z ruchem. Bądźmy jednak ostrożni. Bardziej skomplikowane mo­dele atomu wskazują, że jego wnętrze jest peł­ne ruchu. Ale to prawda, że precyzyjne okre­ślenie częstotliwości i długości fali zależy od jej czasowej i przestrzennej rozciągłości: im większa jest ta rozciągłość, tym lepiej jest fala określona. Tak więc najlepiej określona fala zajmuje całą przestrzeń, podczas gdy cząstka zajmuje ściśle wyznaczone miejsce w prze­strzeni.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W PRAKTYCE

W praktyce różnica między falą a cząstką polega na różnicy ilościowej. Pomostem mię­dzy nimi jest paczka falowa — prze­mieszczające się drgające zaburzenie o ograni­czonej przestrzennej rozciągłości . Zresz­tą — poza granicami Fizyki Erewhon — nigdy nie mamy do czynienia z falami o nieograniczonej rozciągłości, tak więc nasza uwaga zwy­kle jest skupiona na paczkach falowych, a one zachowują się pod wieloma względami jak cząstki. Stąd też wzięło się traktowanie zespo­łowego ruchu cząstek jako jednej cząstki, co nie dziwi, jeżeli jest to ruch postępowy, ale zastanawia, kiedy ruch jest drgający. Piłka te­nisowa przelatująca nad siatką jest przykła­dem ruchu postępowego atomów, z których jest zbudowana, dlatego nietrudno nam ją traktować jako jedną cząstkę.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

TRAKTOWANIE FALI

Traktowanie fali sprężystej powstałej wewnątrz kuli jako czegoś podobnego do cząstki wymaga trochę wprawy.Dla zrozumienia budowy materii idea paczki falowej jest równie ważna jak idea cząstki. Chociaż zarówno paczka falowa, jak i cząstka niosą energię i pęd i zajmują skończony obszar przestrzeni, zachowanie paczki falowej bardzo się różni od zachowania klasycznej cząstki. Jeśli dwie cząstki zderzą się, to odskakują od siebie. Jeśli zderzą się dwie paczki falowe, to zlewają się wzajemnie, co powoduje równo­cześnie, że amplituda drgań w jednym miejscu wzrośnie, w innym zaś — zaniknie. Jednym słowem, zajdzie zjawisko nakładania się (inter­ferencji).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FALE I CZĄSTKI

Jeśli cząstka padnie na szczelinę, to albo przez nią przeleci, albo nie przeleci. Jeśli fala padnie na szczelinę, to część jej zawsze przez nią przejdzie, lecz kierunek rozchodzenia się nie będzie taki jak przedtem, ponieważ wy­stąpi zjawisko ugięcia fali. W przypadku fal występują zjawiska nakładania się i ugięcia, w przypadku cząstek — nie. Cząstki są z na­tury atomowe — w jakimś miejscu albo cząstka jest, albo jej nie ma. Fale są galaretopodobne i plastyczne — ich amplituda może się zmniej­szać w sposób ciągły aż do granicy, przy której nie można rozstrzygnąć, czy fala jeszcze jest, czy też już jej nie ma. Fale mechaniczne i cząstki atomowe — sym­patyczne, proste byty o zasadniczo odmiennym zachowaniu — są w odczuciu fizyki klasycznej dwiema wspaniałymi rzeczami maikroświata.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.