Category: Czas i przestrzeń

DZIWNE RZECZY

Materia ma nie tylko właściwości mechanicz­ne. Każdy materialny obiekt może być naelek- tryzowany, niektóre z nich — namagnesowane. Zamiast stosować podział na ciała stałe, ciecze i gazy, można wprowadzić inną klasyfikację — podzielić obiekty materialne na przewodniki, półprzewodniki i izolatory w zależności od te­go, jaki opór stawiają przepływowi prądu elek­trycznego. Można też podzielić je na ferromag- netyki, ferrimagnetyki, paramagnetyki i dia- magnetyki w zależności od tego, jak zachowują się po umieszczeniu między biegunami magne­su. Można też skupić uwagę na zjawisku po­laryzacji elektrycznej i mówić o dielektrykach i elektretach. Są możliwe jeszcze inne klasyfi­kacje obiektów materialnych ze względu na ich właściwości elektromagnetyczne, różnorod­ność i bogactwo bowiem występujących w nich zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FALE RADIOWE I RADAROWE

Fale radiowe i radarowe różnią się tylko częstotliwością, lecz ich natura jest identyczna. Światło widzialne również jest falą elektro­magnetyczną o częstotliwości milion razy więk­szej od częstotliwości fali radarowej. Między nimi mieści się światło niewidzialne — pro­mieniowanie podczerwone wysyłane przez wszystkie przedmioty, których temperatura jest wyższa od zera absolutnego. Jeszcze wyż­sze częstotliwości mają niewidzialne promienie nadfioletowe, promienie Roentgena i promie­niowanie gamma. Ważną obserwację stanowi to, że drgający prąd elektryczny w jednym przewodniku indukuje drgający prąd elektrycz­ny w innym .Wszystkie fale elektromagnetyczne rozcho­dzą się w próżni z tą samą nieprawdopodobnie wielką prędkością (2,997925 • 108 m/s), parę mi­lionów razy większą od prędkości dźwięku roz­chodzącego się w powietrzu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Źródłem promie­niowania, tak czy inaczej, jest ruch niejedno­stajny ładunku elektrycznego. Również samo promieniowanie może indukować taki ruch. Ta cecha, a także prędkość oraz zdolność rozprze­strzeniania się w zupełnej pustce nadają falom elektromagnetycznym szczególne znaczenie w przenoszeniu informacji. Dzięki nim możemy transmitować programy telewizyjne i porozu­miewać się z kosmonautami, lecz to nie wszyst­ko — głównie dzięki ich właśnie pośrednictwu zdobywamy wiedzę o wszechświecie. Jest to szeroko znany fakt, którego konsekwencje wy­korzystane przez teorię względności były wręcz rewolucyjne. Fale elektromagnetyczne pod wieloma wzglę­dami zachowują się w bardzo dobrze znany nam sposób, poniekąd podobnie jak fale me­chaniczne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRĄDY ELEKTRYCZNE

To prawda, że prądy elektryczne indukowane przez te fale nigdy nie są równo­ległe do kierunku rozchodzenia się fal, fale te są więc bardziej podobne do poprzecznej fali sprężystej niż do podłużnej fali dźwiękowej. Poza tym wszystkie zjawiska, które obserwu­jemy w falach mechanicznych, zasadniczo róż­niące je od strumieni cząstek, występują w pro­mieniowaniu elektromagnetycznym. Zatem pro­mieniowanie elektromagnetyczne przechodząc przez wąską szczelinę będzie rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach i uginać w po­dobny sposób jak poczciwe fale wodne czy fale dźwiękowe. Jeżeli dwie fale elektro­magnetyczne się nakładają, występuje zjawisko interferencji: wzmocnienie tam, gdzie grzbiety dwóch fal zbiegają się, i wygaszenie tam, gdzie grzbiet jednej fali zbiega się z doliną drugiej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KLASYCZNE STRUMIENIE CZĄSTEK

Czegoś takiego nie mogą dokonać strumienie klasycznych cząstek. Mogą jedynie fale. Tak więc promieniowanie elektromagnetyczne za­chowuje się jak fala mechaniczna. W tym miejscu nasuwają się jednak dręczące pytania. Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w przestrzeni pozbawionej materii, są bo­wiem zespołowym ruchem atomów lub cząste­czek i ich prędkość jest wyznaczona przez wła­ściwości ośrodka, w którym się rozchodzą. Pro­mieniowanie elektromagnetyczne zaś wędruje przez próżnię. Cóż więc w istocie podlega drga­niom w pustej przestrzeni? Czyżby próżnia miała strukturę? A może stawiamy fałszywe pytania? Jest rzeczą jasną, że dzieje się tu coś nowego i tajemniczego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NATURA PROMIENIOWANIA

Powrócimy jeszcze do natury promieniowania elektromagnetycznego (nie po to, przyznajemy z żalem, aby wyjaśnić jego tajemnicę, lecz po to, aby ją pogłębić — promieniowanie elektro­magnetyczne kryje bowiem u swych podstaw zagadki). Teraz musimy postawić pytanie o na­turę samej elektryczności. Jak wykazują niezliczone eksperymenty, prą­dy elektryczne składają się ze strumieni cząstek. Zasadniczo są to cząstki dokładnie dwóch rodzajów: ujemnie naładowane elektrony i wiele razy cięższe od nich obdarzone ładun­kiem atomy, zwane jonami, które zwykle są naładowane dodatnio, lecz mogą być nałado­wane ujemnie. Najlżejszy ze wszyst­kich jest atom wodoru. Gdy jest naładowany dodatnio, jest najlżejszym ze znanych jonów.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WSZYSTKIE ZJAWISKA

Wszystkie elektromagne­tyczne zjawiska tego świata biorą swój począ­tek w aktywności elektronów i jonów; jony są niczym innym jak atomami, które utraciły’ lub zyskały jeden elektron lub więcej. Wziąwszy pod uwagę, że właściwości elektromagnetyczne materii prawie w pełni określają jej właściwo­ści mechaniczne, sprowadzenie zagadnienia do elektronu i jonu frapuje swą prostotą. Prąd elektryczny, który płynie w naszej an­tenie telewizyjnej, jest strumieniem elektro­nów. Skąd się one biorą? Z atomów. Bila obra­zująca atom w metalu rozpada się na dwa składniki: ciężki dodatnio naładowany jon me­talu, który pozostaje na swoim miejscu, i jeden lub większą liczbę słabo z nim związanych elektronów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ATOMY W PÓŁPRZEWODNIKACH

Atomy w półprzewodnikach tracą te elektrony z większym trudem, a w izolato­rach elektrony wręcz nie dają się oderwać od atomów. W gazie całkowicie zjonizowanym elektrony i jony są dwoma składnikami czegoś, co uznaje się za czwarty stan skupienia mate­rii, mianowicie plazmy. Wyobraźcie sobie, że ogrzewacie ciało stałe. W pewnym momencie stopi się ono i przekształci w ciecz, która dalej podgrzewana wyparuje i przekształci się w gaz. Jeśli dostarczycie jeszcze więcej ciepła, spowo­dujecie, że atomy gazu zaczną się zderzać ze sobą tak energicznie, iż elektrony zostaną z nich wybite i powstaną dodatnio naładowane jony. W ten sposób wytworzycie plazmę — elektro­ny i protony. Jednym z powszechnie znanych rodzajów plazmy jest Słońce, które składa się głównie z wodoru lub, mówiąc ściślej, z wiru­jącej mieszaniny protonów i elektronów, pod­stawowych cząstek niosących jednostkowe do­datnie i ujemne ładunki elektryczne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

BADANIA MAGNETYZMU

Badania magnetyzmu przynoszą nam więcej wiadomości o atomach. Atomy mogą zachowy­wać się jak maleńkie magnesy. Znaczy to, że występują w nich w jakiś sposób krążące prądy elektryczne. Ponieważ atomy zawierają elek­trony, elektrony zaś niosą ładunek elektryczny, można byłoby uznać, że właśnie ich ruch jest źródłem atomowych zjawisk magnetycznych. Okazuje się jednak, że zwykły ruch postępowy elektronów wewnątrz atomu nie tłumaczy wszystkiego. Aby zrozumieć zjawisko ferro­magnetyzmu (i tak zresztą najlepiej poznane spośród innych), trzeba przypisać jakiś we­wnętrzny ruch samemu elektronowi. Trzeba uznać, że elektron obraca się wokół swej osi, czyli że ma spin. To samo dotyczy protonu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.