Category: Czas i przestrzeń

ELEKTRON I PROTON

I elektron, i proton mają spin, co wyjaśnia, dlaczego oddziałują jak maleńkie trwałe ma­gnesy. Tak więc dopiero spin i ruch elektronu wewnątrz atomu wyjaśniają zjawiska magne­tyczne. Elektron jest więc obiektem o pewnej masie, pewnym ładunku elektrycznym i pewnym spi­nie. Proton jest cięższy od niego i ma ładunek o    przeciwnym znaku, lecz poza tym niczym się nie różni. Obie te cząstki sprawiają wrażenie, że są odpowiednimi kandydatkami do ustrojenia się w kameleonową skórę naszej bili z utopium. Wszak najprostszy model atomu — model wo­doru — stanowią: jądro będące protonem i po­jedynczy elektron krążący wokół niego jak pla­neta wokół Słońca. (Niestety, gdy na skali wiel­kości schodzimy do cząstek subatomowych, stwierdzamy, że atom pod postacią bili jest bardzo ubogim obrazem rzeczywistego atomu).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WEDŁUG EKSPERYMENTÓW

Jak wykazuje wiele eksperymentów, atom —to prawie pusta przestrzeń. Składa się z ma­leńkiego naładowanego dodatnio jądra, skupia­jącego prawie całą jego masę, i ujemnie nała­dowanego elektronu krążącego po orbicie, która zamyka sobą obszar ogromny w porównaniu do rozmiarów jądra. Niels Bohr przez nałoże­nie kilku prostych postulatów na ruch elektro­nów stwierdził, że można stworzyć bardzo za­dowalający teoretyczny model atomu wodoru. Zgodnie z tym modelem jądrem atomu wodoru jest proton, wokół którego krąży elektron po jednej z wyznaczonych przez postulaty orbit. Atom Bohra jest jedną z wyśmienitszych rzeczy prostych fizyki i, choć oparty na sze­regu zupełnie arbitralnych postulatów, stał się brylantem ozdabiającym fizykę.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

MODEL ATOMU

Jedną ze snopu iskier, jakie rzuca ten bry­lant, jest wskazanie sposobu budowania mo­deli różnych atomów na podstawie modelu ato­mu wodoru. Zbudowany na jego wzór model atomu helu ma dwa protony w jądrze i dwa krążące po orbicie wokół jądra elektrony ). Model atomu litu rńa trzy protony w jądrze i trzy krążące elektrony, berylu — cztery, bo­ru — pięć, węgla — sześć, azotu — siedem, tlenu — osiem itd. aż do modelu atomu uranu (dziewięćdziesiąt dwa) i atomów pierwiastków transuranowych. Model Bohra wyjaśnia wszyst­kie tzw. okresowe właściwości pierwiastków odkryte przez chemików. Skoro atom helu jebL połączeniem dwóch atomów wodoru, powi­nien mieć masę dwukrotnie większą od masy pojedynczego atomu wodoru.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM

Atom taki jest pod względem chemicznym taki sam jak atom o jądrze asa U. Chemicznie iden­tyczne atomy o różnej masie nazywamy izoto­pami. Wprowadzenie neutronu jest więc istot­nym uzupełnieniem modelu atomu Bohra. Hi­poteza o istnieniu swobodnych neutronów poza jądrem atomowym znalazła bogate empiryczne potwierdzenie (potwierdza ją każdy wybuch bomby atomowej i działanie każdego reaktora atomowego). Neutron, proton i elektron są rze­czami, z których jest zbudowana makroskopo­wa, widzialna gołym okiem, materia.Jaka jest ich natura? Czy są maleńkimi bi­lami z przydanym im spinem i ładunkiem? Nie­stety, nie są, choć odpowiadałoby to naszej roz­budzonej wyobraźni. Oprócz tego, że oddziału­ją jak cząstki, zachowują się także jak fale. Lecące elektrony mogą być uginane przez wą­skie szczeliny dokładnie w taki sam sposób, jak światło.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STRUMIEŃ ELEKTRONÓW

Jeśli rzucimy strumień elektronów przez dwie szczeliny na ekran, powstający na nim obraz rozkładu natężeń zaświadczy, że w żaden sposób nie mógł być wytworzony przez padające maleńkie bile. Elektron jest falą dokładnie w takim samym stopniu, w ja­kim jest cząstką, i To samo odnosi się do proto­nu i neutronu. Przeprowadźmy eksperyment, który ma zilustrować cząstkową naturę elek­tronu, a zobaczymy, że będzie on uprzejmie zachowywał się jak drobniuteńki pyłek. W in­nym eksperymencie zmierzmy długość . Jest ona znana jako stała Planck a i oznaczana symbolem h. Podwójmy pęd elektronu, a dłu­gość jego fali zmniejszy się o połowę, aby ilo­czyn tych wielkości pozostał stały. Ta sama za- leznosc między pędem i długością fali obowią­zuje w przypadku wszystkich cząstek funda­mentalnych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI MODEL

Jak może cząstka zachowywać się jak fala’ Odpowiedź nasuwa się jedna — nie może. Nasz sposob pojmowania cząstek i fal wywodzi się z codziennego doświadczenia, którego przed­miotem są powszednie rzeczy, dlatego też nie możemy w znanych nam terminach opisać tego osobliwego zachowania. Najbardziej odpowied­nim modelem, który możemy przywołać w wy­obraźni, jest paczka falowa. Ma ona ograni­czoną rozciągłość przestrzenną, dokładnie tak jak cząstka, i równocześnie dzięki falowej naturze może ulegać ugięciu i interferencji. Możemy jednak wyobrazić sobie rozszczepienie paczki falowej na dwie połowy, np. przez szyb­ko poruszającą się przesłonę, która zakryje szczelinę, gdy przejdzie połowa paczki, i odbije drugą połowę. A przecież elektronu nie można rozszczepić — albo w całości przeleci przez szczelinę, albo w ogóle przez nią nie przeleci.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NATURA CIAŁA STAŁEGO

Jest on tworem o naturze ciała stałego dokład­nie tak samo, jak każda klasyczna cząstka, choć równocześnie może na ekranie tworzyć obraz dyfrakcyjny (związany z ugięciem) dokładnie tak, jak fala, której długość jest równa stałej Plancka podzielonej przez jego pęd. Elektron nie jest ani cząstką, ani falą rozumianymi do­słownie. Jest czymś zupełnie różnym zarówno od maleńkiej bili, jak i od paczki falowej. Ponieważ elektron nie może być rozszczepio­ny i ma mierzalne parametry, takie jak masa i spin, trudno w nim dostrzec coś innego niż cząstkę. Jak więc zinterpretować falopodobny obraz, który tworzy na ekranie? Można to zro­bić m.in. następująco: przyjąć, że obraz jest wytwarzany przez fale, które określają możli­we tory ruchu elektronu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FALE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Fale elektronowe są więc falami prawdopodobieństwa, które staty­stycznie wyznacza szansę znalezienia elektronu w danym miejscu. Sposób uderzenia kijem bi­lardowym bili rzeczywistej wyznacza dokładnie jej tor. Granie w bilard elektronem jest wysoce niewskazane, gdyż jego tor można przewi- dzieć tylko statystycznie. Nie ma żadnej pewności, gdzie poleci, ponieważ elektrony mają pewien stopień swobody ruchu, o którym moż­na sądzić, że jest wbudowany w ich naturę. Miarą tej swobody jest stała Plancka h — iloczyn pędu i odległości interpretowanej jako długość fali. W mechanice klasycznej iloczyn pędu i odległości jest wielkością znaną jako działanie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ILOŚĆ DZIAŁANIA

W elektronach i innych cząst­kach fundamentalnych zdaje się tkwić ilość działania równa h. Jest to bardzo dziwne, być może najdziwniejsze ze wszystkiego w fizyce. Nazwą tej ilości działania jest kwant dzia­łania miara wewnętrznej swobody ruchu cząstek fundamentalnych. Jest to wielkość nie­słychanie mała, dlatego też niezauważalna w obiektach o zwykłych rozmiarach, lecz w za­uważalny sposób określająca zachowanie się wszystkich cząstek, z których są one zbudo­wane.Występuje ona nawet w promieniowaniu elektromagnetycznym. Uwidacznia się to w efekcie fotoelektrycznym. Wiadomo, że światło o    dostatecznie wysokiej częstotliwości wybija elektrony z ciał stałych. Elektrony pochłaniają wówczas dość energii zawartej w świetle, aby stała się możliwa ich ucieczka z atomów poło­żonych blisko powierzchni.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.