Category: Finanse publiczne w Polsce

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest najmłodszym z obowią­zujących podatków. Został on wprowadzony w 2001 r. na mocy ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do roku 2000 czynności cywilnoprawne, takie jak np. zawarcie umo­wy sprzedaży, udzielenie pożyczki, umowy spółki, podlegały opłacie skar­bowej. Opłatę skarbową opłacano też od niektórych czynności urzędo­wych (np. od złożenia podania, od wystawienia odpisu dokumentu). Intencją ustawodawcy było rozdzielenie opłat od czynności urzędowych od opłat pobieranych przy czynnościach cywilnoprawnych. Dlatego usta­nowienie podatku od czynności cywilnoprawnych dokonane zostało jed­nocześnie z nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej, znoszącą opłaty skarbowe od tych czynności, które miały być przedmiotem opodatkowa­nia nowym podatkiem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WPŁYWY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

Charakter nieodpłatnego świadczenia mają natomiast niewątpliwie wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jedno­osobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiące rodzaj dopłaty do podatku do­chodowego od osób prawnych. Do dokonywania wpłat z zysku obowiązane są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których akcjonariuszami są — oprócz Skarbu Państwa — wyłącznie osoby, które otrzymały akcje spółki z puli udostępnia­nej nieodpłatnie jej pracownikom. Z obowiązku dokonywania wpłat ustawa zwolniła wszystkie instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, a także instytucje działające na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SKŁADKI NA RZECZ FUNDUSZY CELOWYCH

Dochody funduszy celowych są znaczącym źródłem dochodów publicz­nych. Ich charakterystyczną, wspólną cechą jest to, że mogą one być wyko­rzystywane tylko na specyficzne wydatki, określone w ustawie powołującej dany fundusz celowy. Stanowią więc one, co prawda, część dochodów sek­tora finansów publicznych, ale są to dochody, którymi możemy dysponować tak elastycznie, jak np. dochodami z podatków.Na mocy art. 29 ust. 9 i 10 w przypadku państwowego funduszu celowe­go, który nie jest dotowany z budżetu państwa, „ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków fundu­szu celowego, w konsekwencji czego w planie finansowym funduszu ujmu­je się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej”. Przepis ten stanowi formalną podstawę do przejęcia części dochodów funduszu celowego na fi­nansowanie innych (niż ustalone dla tego funduszu) zadań publicznych, lecz w praktyce z możliwości tej nie korzysta się.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER DOCHODÓW

Dochody funduszy celowych mają bardzo zróżnicowany charakter. Składki na rzecz największych funduszy celowych (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) mają charakter zbliżony do podatków. W innych fun­duszach przyznanymi im dochodami są najczęściej różne opłaty administra­cyjne (tak jest w większości nowych funduszy celowych, powstałych po li­kwidacji środków specjalnych), ale dochodami funduszy celowych są również kary (stanowiące np. ważną część dochodów funduszy ochrony śro­dowiska i gospodarki wodnej) czy dochody ze sprzedaży (jak w przypadku funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DOCHODY Z MAJĄTKU PUBLICZNEGO I INNE DOCHODY

Dochody z majątku publicznego mają charakter dochodów cywilnopraw­nych. Ich źródłem jest odpłatne udostępnianie majątku należącego do podmio­tów sektora finansów publicznych. Do dochodów tego typu zaliczamy m.in.: dochody z wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego (najczęściejnieruchomości),dywidendy z udziałów podmiotów sektora finansów publicznych w spółkach prawa handlowego,odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych,odsetki od udzielanych pożyczek.zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie o dochodach jednostek sa­morządu terytorialnego pojęcie dochody z majątku używane jest w znacz­nie węższym sensie, gdyż w wykazach dochodów własnych JST poja­wiają się — oprócz dochodów z majątku takie pozycje jak np. odsetki od udzielonych pożyczek. Świadczy to o tym, iż autorzy tej ustawy pod poję­ciem dochodów z majątku rozumieli wyłącznie dochody z rzeczowych składników majątku.Dla wyczerpania wykazu dochodów publicznych dodajmy jeszcze, że innymi rodzajami cywilnoprawnych dochodów jednostek sektora finansów publicznych mogą być:wpływy ze sprzedaży towarów i usług,spadki, zapisy i darowizny pieniężne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POMOC ZAGRANICZNA

Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej mają charakter specyficznej „darowizny” lub „dotacji” udzielanej Polsce przez podmioty zagraniczne, takie jak:organizacje międzynarodowe (jak np. Unia Europejska),rządy innych państw,zagraniczne fundacje.Ich otrzymanie nie pociąga za sobą formalnych zobowiązań, natomiast wiąże się zwykle z koniecznością bardzo ścisłego przestrzegania reguł okre­ślonych przez podmiot udzielający pomocy, a dotyczących zarówno kierun­ków wykorzystania przekazywanych środków, jak i procedur, które obowią­zują przy gospodarowaniu tymi środkami. Nieprzestrzeganie tych reguł może przy tym wiązać się z koniecznością zwrotu całości lub części otrzy­manych środków.Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej środki z pomocy za­granicznej stanowią bardzo istotną część dochodów publicznych. W latach 2007-2013 do Polski może rocznie napływać — tylko z budżetu Unii Euro­pejskiej — kwota rzędu 50 mld zł.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRZYCHODY NIE BĘDĄCE DOCHODAMI

Do przychodów niebędących dochodami zalicza się: tzw. przychody zwrotne, uzyskiwane głównie przez zaciąganie dłu­gu publicznego,wpływy z prywatyzacji. Ich wspólną cechą jest to, iż zwiększają one zasób środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych, lecz nie zwiększają jej majątku. Uzyskanie przychodów poprawia więc płynność finansową i umożliwia dokonanie większych wydatków, powoduje jednak pewne obciążenie — albo konieczność późniejszego zwrotu otrzymanych środków (spłaty długu), albo pozbycie się części zasobów rzeczowych, cze­go efektem może być bądź pozbawienie się przyszłych dochodów, bądź wzrost przyszłych wydatków.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRYWATYZACJA

Jeśli sprzedawany składnik majątku przynosi obecnie dochody, prywa­tyzacja polega na „sprzedaży” przyszłych dochodów. Oczywiście zwiększa to bieżące możliwości wydatkowe, ale w ogólnym rozrachunku może być bardzo niekorzystne. Operacje tego typu powinny więc być dokonywane bardzo starannie.Istotnym motywem sprzedaży majątku może też być dążenie do ograni­czenia roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw komercyjnych. Występowanie władz publicznych w podwójnej roli — ustalającego reguły funkcjonowania gospodarki i właściciela podmiotów w tej gospodarce dzia­łających — nie służy ani państwu, ani gospodarce, ani firmom państwo­wym. Fakt, iż upolitycznienie zarządzania firmami państwowymi jest prak­tycznie nieuchronne, to podstawowy argument za tym, by bezpośredni udział państwa w gospodarce jak najsilniej ograniczyć.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PLAN BALCEROWICZA

Do 1989 r. zasadnicza część sektora produkcyjnego (poza rolnic­twem, w którym działały, co prawda, indywidualne gospodarstwa rolne) należała do Skarbu Państwa. Dlatego szybka prywatyzacja państwowych firm stała się jednym z głównych założeń planu Balcerowicza i — mó­wiąc szerzej — całego procesu transformacji ustrojowej w Polsce. Dopro­wadziło to do zasadniczych zmian w strukturze gospodarki, choć w nie­których sektorach gospodarki obecność państwowych firm jest nadal istotna. Ubocznym, ale ważnym efektem tego procesu było zasilanie bud­żetu państwa znacznymi kwotami pochodzącymi z przychodów z prywa­tyzacji firm państwowych. W latach 1999-2000, gdy wpływy z prywaty­zacji były największe, finansowały one z dużą nadwyżką cały deficyt budżetu państwa. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.