Category: Finanse publiczne w Polsce

NAJWIĘKSZY UDZIAŁ WYDATKÓW

Na zasadzie wyjątku do wydatków bieżących zalicza się zakup specja­listycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad­ministracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywia­du, w budżetach wojewodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Urzędach Kontroli Skarbowej. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo zróżnicowane — tak co do proporcji wydatków osobowych i rzeczowych, jak i co do rodzaju ponoszonych wydatków rzeczowych. Największym udziałem wydatków osobowych charakteryzują się szkoły podstawowe i gimnazja (ok. 80% ich wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne). W urzędach administracji publicznej wydatki rzeczowe i osobowe mają (średnio) podobne wielkości, stosunkowo mały jest udział wynagrodzeń w placówkach służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WYDATKI RZECZOWE

Wydatki rzeczowe jednostek sektora finansów publicznych są co do rodzaju tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są ich zadania, a asortyment towarów nabywanych przez instytucje publiczne jest prawdopodobnie szerszy niż asortyment zakupów dokonywanych przez gospodarstwa do­mowe. Inna jest natomiast struktura tych zakupów niewątpliwie w wydat­kach sektora finansów publicznych udział żywności (a jeszcze bardziej — używek) jest niższy niż w koszyku przeciętnego gospodarstwa domowe­go. Nie ma jednak precyzyjnych danych o tej strukturze, w rezultacie nie potrafimy też precyzyjnie obliczyć deflatorów wydatków rzeczowych, czyli wskaźników obrazujących zmiany wartości wydatków rzeczowych spowodowanych zmianami cen. Posługiwanie się przy planowaniu i ana­lizie wydatków rzeczowych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest więc uproszczeniem, wymuszonym brakiem bar­dziej precyzyjnych danych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NAJWIĘKSZY PROBLEM ZWIĄZANY Z WYDATKAMI BIEŻĄCYMI JEDNOSTEK

Największym problemem związanym z wydatkami bieżącymi jednostek sektora finansów publicznych jest to, że mają one tendencję do odrywania się od zadań, którym powinny służyć. Jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, wydatki publiczne ponoszone są zawsze w celu wykonania pewnych zadań publicznych. Wyraźnie widoczna jest skłonność do tego, by za podstawowe uzasadnienie dokonywania wydatków bieżących uznawać „utrzymanie funkcjonowania jednostki” — oznacza to, że działanie administracji staje się celem samym w sobie, jednostka wygrywa ze swoimi zadaniami. Nieste­ty, podejście do problemu funkcjonowania instytucji publicznej wyrażające się stwierdzeniem: „Jak dobrze by się nam pracowało, gdyby nie petenci” , nie jest tylko anegdotą — takie myślenie często objawia się w planowaniu wydatków publicznych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PODŁOŻE PROBLEMU

Podłożem tego problemu jest z jednej strony utrzymujący się nadal ogromny wpływ różnych środowisk zawodowych, energicznie broniących swojej pozycji i interesów ekonomicznych, na funkcjonowanie sfery pu­blicznej i jej finanse, z drugiej — brak w procedurach zarządzania finansami publicznymi (i szerzej — w procedurach zarządzania działalnością instytu­cji publicznych) konsekwentnego stosowania podejścia opartego na wyzna­czaniu i egzekwowaniu zadań, które winny być wykonane. Podstawową kwestią jest więc dziś ścisłe związanie wydatków na funk­cjonowanie instytucji publicznych z ich zadaniami i rozliczanie wykonania tych zadań. Bez tego ścisłe egzekwowanie przepisów określających zasady dokonywania wydatków bieżących nie będzie skutecznie chroniło przed nieefektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SPOŚRÓD WIELU PRZEPISÓW

Spośród wielu przepisów regulujących zasady dokonywania bieżących wydatków jednostek sektora finansów publicznych największe znaczenie mają:regulacje płacowe, określające dla poszczególnych grup jednostek sektora finansów publicznych wielkość wynagrodzeń należnych pra­cownikom zatrudnionym na stanowiskach wyszczególnionych w tabe­lach płacowych,przepisy dotyczące zamówień publicznych, dla których podstawą jest ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.Regulacje płacowe dotyczące jednostek sektora finansów publicznych są bardzo rozproszone. Oprócz kilku ustaw określających ogólne zasady kształtowania wynagrodzeń w niektórych rodzajach jednostek sektora finan­sów publicznych funkcjonuje ogromna liczba aktów niższego rzędu, za­wierających tabele wynagrodzeń dla pewnych grup rodzajów jednostek — i właśnie te akty w zasadniczy sposób decydują o wynagrodzeniach w po­szczególnych jednostkach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE

Regulacje zawarte w ustawie — Prawo zamówień publicznych mają dwa zasadnicze cele: zapewnić nabywanie towarów i usług przez jednostki sektora finan­sów publicznych za możliwie niskie ceny,zapewnić przestrzeganie zasady równego dostępu różnych pod­miotów do wykonywania zadań na rzecz władz publicznych, przy czymod 1 maja 2004 r. — zasada ta rozciąga się na wszystkie podmioty działające w krajach członkowskich Unii Europejskiej.Dążeniu do nabycia potrzebnych towarów i usług po możliwie niskich cenach służy przede wszystkim uznanie trybu przetargowego (przetargu nie­ograniczonego lub — w ściśle określonych przypadkach — przetargu ogra­niczonego) za podstawowy tryb udzielania zamówień. Zastosowanie innych trybów udzielania zamówień publicznych:negocjacji z ogłoszeniem,negocjacji bez ogłoszenia,zamówienia z wolnej ręki (tzn. po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą), dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przesłanka­mi zastosowania takiego trybu są m.in. niska wartość zamówienia, koniecz­ność natychmiastowego dokonania zamówienia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RÓWNY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapewnieniu ochrony konkurencji i równego dostępu do wykonywania zadań publicznych służą następujące zasady ustanowione w ustawie — Pra­wo zamówień publicznych: obowiązek opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której najważniejszych elementów należy opis przedmiotu zamówienia oraz „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wy­borze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oce­ny ofert”,obowiązek zamieszczenia, w przewidzianych w ustawie przypad­kach, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (publikowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), a w przypadku zamówień o większej wartości — również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,obowiązek ogłoszenia wyników postępowania.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują: odsetki od zaciągniętych zobowiązań,wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych.Przypomnieć warto jeszcze raz, że wydatkami publicznymi są tylko płatności odsetkowe, nie zaliczamy natomiast do wydatków spłat zaciągnię­tych wcześniej zobowiązań — tak jak nie zaliczaliśmy do dochodów pu­blicznych kwot uzyskanych dzięki zaciąganiu tych zobowiązań.Wydatki na obsługę długu publicznego zaliczamy do wydatków sztywnych, czyli takich, które bezwzględnie muszą być poniesione w ści­śle określonej kwocie i terminie, wynikających albo z treści zawartej umo­wy kredytu (pożyczki), albo z ustalonych warunków emisji papierów war­tościowych. Nie znaczy to jednak, że wielkość wydatków na obsługę długu publicznego można ze stuprocentową dokładnością ustalić przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KWOTA PRZEZNACZONA NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Czynnikami powodującymi niepewność co do kwoty, jaką trzeba będzie przeznaczyć na obsługę długu publiczne­go, są w szczególności: zaciąganie kredytów (lub emitowanie papierów wartościowych) w walutach obcych, czego skutkiem jest to, że płatności odsetkowe są uzależnione od zmian kursu złotego do waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie,zaciąganie kredytów i pożyczek lub emitowanie papierów warto­ściowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, której poziomu nie można określić przed rozpoczęciem roku budżetowego, finansowanie deficytu budżetowego za pomocą papierów wartościo­wych sprzedawanych w formie aukcyjnej, a więc przy oprocentowaniu ustalanym przy każdym terminie sprzedaży.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.